انتخاب زبان:  

نظام‌آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور پاکستان

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها ی پاکستان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای پاکستان

 

 

 

‌تحصيلات‌ پيش ‌   دانشگاهی

 تحصيلات‌ ابتدايي‌ با يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ (Grades 1-5)  از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دوره‌اي‌ دو مرحله‌اي‌ مي‌شوند. مرحله‌ اول، سه‌ سال‌ (Grades 6-8)   و مرحله‌ دوم‌ كه‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌هاست‌Grades 9-10)  ) دو سال‌ طول‌ مي‌كشد. در مجموع‌ در پايان‌ اين‌ دوره‌ها و بعد از گذراندن‌ امتحانات‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ دانش‌آموزان‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ گواهي‌ Secondary School Certificate (SSC)  مي‌شوند. پس‌ از دريافت‌ اين‌ گواهي‌ دانش‌آموزان، مي‌توانند مستقيماً‌ وارد كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها شوند و پس‌ از چهار سال‌ تحصيل‌ مدرك‌ Bachelor Degree دريافت‌ كنند يا اين‌ كه‌ با گواهي‌SSC   دو سال‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ را بگذرانند (Grades 11-12) و در مجموع‌ پس‌ از 12 سال‌ تحصيل‌ با شركت‌ در امتحانات‌ نهايي‌ براي‌ دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌Higher Secondary Certificate (HSC)   توانايي‌ خود را براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ بيازمايند.

 

 ‌‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ پاكستان‌ داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ Intermediate Certificate ياHSC   الزامي‌ است. داشتن‌ معدل‌ بالا شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ خوب‌ براي‌ تحصيل‌ در رشته‌هاي‌ مهندسي‌ و پزشكي‌ است. نظام‌ تحصيلي‌ در اكثر دانشگاه‌هاي‌ پاكستان‌ ساليانه‌ و نيم‌ سالي‌ است. در نظام‌ آموزشي‌ Carry Over  ادامه‌ تحصيل‌ به‌ سال‌هاي‌ بالاتر با وجود مردودي‌ در چند درس‌ از دروس‌ سال‌هاي‌ قبل‌ نيز ممكن‌ است.

 

دوره‌هاي‌ تحصیلی

: Bachelor . 1شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ يا چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌ ده‌ ساله‌ متوسطه‌(Matriculation)   يا SSC  است. اين‌ دوره‌ اكثراً‌ در كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها گذرانده‌ مي‌شود.

 : Bachelor . 2 شامل‌ چهار تا پنج‌ سال‌  تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ معتبر بعد از ديپلم‌  دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهيIntermediate Certificate) ) یا  Hsc است.

 : Master .3شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ به‌ صورت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ است.

: M.Phil .4 شامل دو سال‌ تحصيل‌ بعد از دريافت‌Master   است.

: Ph.D .5 شامل‌ سه‌ سال‌ پژوهش‌ پس‌ از Master است.

 Doctor of Law (LL.D.), Doctor of Science (D.Sc), Doctor of Literature .( D.Liit).6   

شامل‌ پنج‌ تا هفت‌ سال‌ تحصيل‌ پس‌ ازMaster  است

 

‌‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

.1 مدارك‌Bachelor  ،با دو سال‌ تحصيل، صادره‌ از كليه‌ كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ متوسطه از پاکستان، معادل‌ "ديپلم" دبيرستان‌ است.

 2. مدارك‌ Bachelor ، با دو يا سه‌ سال‌ تحصيل، صادره‌ از دانشگاه‌ها در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از پاکستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.3مدارک Bachelor  با چهار تا پنج‌ سال‌ تحصيل، از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش‌ دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4مدارك‌ Bachelor  با دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ و داشتن مدرك‌Master  در مجموع، از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش‌ دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.5مدارك‌ Master با دو سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 ، (موضوع‌ بند 3)، "كارشناسي‌ ارشد" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

.6مدارک M.Phil به شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود. براي‌ دارندگان‌ مدارك‌M.Phil  بعد از كارشناسي‌ ارشد فقط‌ صحت‌ صدور آن‌ تأييد مي‌شود

.7مدارك‌Ph.D.   از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌ گروه‌ 1 ، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود

 

 ‌‌معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ پاکستان

‌الف) دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی، گروه‌ يك  برای کلیه دوره های تحصیلی

1- University of Sindh (SU)

2- University of the Punjab ,Lahore (PU)

3- Quaid-e- Azam University, Islamabad (QAU)

4- North West Frontier Province Agricultural University (NWFPAU)

5- North West Frontier Province University of Engineering & Technology (NWFPUET)

6- National College of Arts (NCA)

7- Water Resources Engineering University of Engineering & Technology, (Lahore)

8- University of Engineering & Technology, Lahore (UETL)

9- University of Peshawar (PUP)

9- صرفا" در رشته های بيوتکنولوژی، فيزيک، باستان شناسی، زمین شناسی و شیمی

10- University of Karachi (KU)

  10- صرفا" در رشته های بيولوژی و شیمی، اقتصاد، علوم دریایی و مطالعات اسلامی

11- University of Balochistan ,Quetta

11- صرفا" در رشته کانی شناسی

12- International Center for Chemical & Biological Sciences (University of Karachi)

12- صرفا" در رشته شيمي  

 

‌ب(  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي پاکستان‌، گروه‌ دو که فقط در دوره های کارشناسی (لیسانس) و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ارزشیابی می شود.

1- University of Karachi.

2- University of Agriculture, Faisalabad.

3- University of Peshawar.

4- NED University of Engineering and Technology, Karachi

5- National University of Sciences and Technology, Karachi.

6- Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology ,Karachi.

7- International Islamic University, Islamabad (IIU)

7- برای مقطع دکترا صرفاً در رشته های زبان عربی و مطالعات اسلامی

8- Lahore College for Women University ,Lahore

9- Government College University (G.C.)

10- Balochistan University of Information Technology & Management Sciences

11- Lahore University of Management Sciences (LUMS)

11-تامقطع کارشناسی در کلیه رشته ها و مقاطع کارشناسی ارشد صرفا" در رشته های مدیریت بازرگانی و علم کامپیوتر

12- University of Balochistan, Quetta.

12- صرفا" تا مقطع كارشناسي‌ .

13- Punjab College of Commerce (161-C Muslim Town, Lahore) ,University of Central Punjab (UCP)

13- صرفا" تا مقطع کارشناسی

14- Punjab Cllege of Commerce (City Campus, Lahore), Uniiversity of Central Punjab (UCP)

14- صرفا" تا مقطع کارشناسی

15- Faculty of Commerce-M.com Campus (185-Abu Bakar Block, Garden Town, LHR.), University of Central Punjab (UCP)

15- صرفا" تا مقطع کارشناسی

16- Balochistan University of Engineering & Technology (BUET)

16- صرفا" تا مقطع کارشناسی

17- Comsats Institute of Information Technology

17- صرفا" تا مقطع کارشناسی

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ پاكستان

 مدارك

شرايط

ارزشيابي

Bachelor

2 يا 3 سال تحصيل صادره از دانشگاه‌ها در صورت داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

 

كارداني

Bachelor

4 يا 5 سال تحصيل از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو وداشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

 

كارشناسي

با دو یا سه سال تحصيل از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو و داشتن مدرك Master در مجموع

 

كارشناسي

Master

2 سال تحصيل از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو و داشتن مدرك كارشناسي

كارشناسي ارشد

M.Phil.

1-     در صورت داشتن كارشناسي

2-     در صورت داشتن كارشناسي ارشد در سایر رشته ها

 

كارشناس ارشد

(Ph.D.)

فقط از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي گروه يك و داشتن مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط

دكترا

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر