انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشی و چگونگی ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های كشور ترکیه

 

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهي‌

تحصیلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ترکیه

 

‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهي‌

 تحصیلات‌ ابتدیی‌(Ilk Ogertim)   در كشور تركیه‌ از هفت‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و هشت‌ سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ تحصیلات‌ دبیرستان‌ (Lise)  شروع‌ می‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصیلات‌ ابتدیی و دبیرستانی‌ یازده‌ الی‌ دوازده‌ سال‌ است. دوره‌ دبیرستان‌ شامل‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ انسانی، ریاضی، فیزیك، فنی‌ و علوم‌ تجربی است. بعد از اتمام‌ دوره‌ ابتدایی می‌توان‌ تحصیلات‌ دبیرستانی‌ را در رشته‌هاي‌ علوم‌ دینی و هنرستان‌های‌ صنعتی‌ نیز ادامه‌ داد كه‌ طول‌ تحصیلات‌ در این‌ رشته‌ها معمولاً‌ دوازده‌ سال‌ است.

در پایان‌ دوره‌ دبیرستان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ دیپلم‌(Lise Diplomasi)   اعطا می‌شود.

 

‌تحصیلات‌ دانشگاهی

‌برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كشور تركیه‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و گذراندن‌ آزمون‌ سراسری‌ (كنكور) الزامی‌ است.آزمون‌ سراسری‌ برای‌ متقاضیان‌ خارجی‌ و محلی متفاوت‌ است‌ و براي‌ خارجیان‌ به‌ زبان‌هاي‌ تركی‌ و انگلیسی‌ و براي‌ مردم‌ تركیه‌ به‌ زبان‌ تركی‌ برگزار می‌شود. دروس‌ امتحانی‌ شامل‌ ریاضی، فیزیك، شیمی، معلومات‌ عمومي‌ و هوش‌ است. پذیرش‌ دانشجو در دانشگاه‌ها نیز بر اساس‌ رتبه‌ آنان‌ در آزمون‌ سراسري‌ صورت‌ می‌گیرد.  

 

‌‌دوره‌هاي‌ تحصیلي‌

: Ön Lisans Diplomasi .1 شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است.

: Lisans Diplomasi .2 شامل چهار سال‌ تحصیل‌ و گذراندن‌ حداقل‌ 147 واحد است.

 :Yuksek Lisans Diplomasi .3 شامل دو سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Lisans Diplomasi  الزامي‌ است. این‌ دوره‌ شامل‌ دو نیم‌ سال‌ كلاس‌ درس‌ و دو نیم‌ سال‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ مي‌شود.

: Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi .4 شامل پنج‌ سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ در رشته‌ دامپزشكي‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است.

: DOKTORA (Ph.D.) . 5 شامل سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Yuksek Lisans Diplomasi  الزامی است.

‌این‌ دوره‌ شامل‌ دو تا چهار نیم‌ سال‌ كلاس‌ درس‌ و حداقل‌ 4 نیم‌ سال‌ براي‌ پژوهش‌ است. قبل‌ از شروع‌ پژوهش، دانشجو باید امتحان‌ جامع‌ را با موفقیت‌ بگذراند. نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ دوره‌ دكترا و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پژوهش‌ انجام‌ شده، شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ دكتراست

 

‌نحوه‌ ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلي‌

. 1 مدارک Ön Lisans Diplomasi     با دو سال‌ تحصیل‌ و كلیه‌ مدارك‌ و تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دانشگاهي‌ )آكادمیك(  با دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ در صورت‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

.2 مدارک Lisans Diplomasi (Bachelor) بعداز دیپلم‌ دبیرستان، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

.3 مدارک Yuksek Lisans Diplomasi (Master) از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ یك‌ با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشیابی می‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ موضوع‌ بند 3 از مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با شرط‌ داشتن‌ معدل‌ 3 از 4 به‌ همراه‌ ارایه‌ یك‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد در نشریات‌ معتبر  بانمايه بين المللي ، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ مي‌شود.

. 4 مدارک  Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi  با پنج‌ سال‌ تحصیل‌ پیوسته‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "كارشناسی‌ ارشد" در دامپزشكی‌ ارزشیابی‌ مي‌شود.

.5 مدارک Doktora (Ph.D.) از داشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ با شرط‌ دارا بودن‌ مدرك‌ كارشناسی ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌تبصره:    مدارك‌ موضوع‌ بند 5 از مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ آورده‌ نشده‌ است، به‌ شرط‌ داشتن‌ معدل‌ 3 از 4 همراه‌ با ارایه‌ یك‌ مقاله‌ علمی‌ با از پایان‌ نامه‌ دوره‌ دكترا در نشریات‌ معتبر نمايه شده بین‌المللی‌ غیر محلی)غیر از ایران‌ و كشور محل‌ تحصیل(، "دكترا" ارزشیابی‌ مي‌شود.. 

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه‌

 ‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه، گروه‌ یك‌ (ممتاز)، براي‌ كلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی.

1- Ege Universitesi (Aegean University)

2- Anadolu Universitesi (Anatolia University)

3- Ankara Universitesi (Ankara University)

4- Ataturk Universitesi (Ataturk University)

5- Bogazici Universitesi (Bogazici University)

6- Cukurova Universitesi (Cukurova University)

7- Dokuz Eylul Universitesi (Dokuz Eylul University)

8- Gazi Universitesi (Gazi University Ankara)

9- Hacettepe Universitesi (Hacettepe University)

10- Istanbul Teknik Universitesi (Istanbul Technical University)

11- Istanbul Universitesi (Istanbul University)

12- Marmara Universitesi (Marmara University)

13- Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara (Middle East Technical University)

14- Mimar Sinan Universitesi (Mimar Sinan University)

15- Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University)

16- Bilkent Universitesi (Bilkent University)

17- Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)

 

ب(  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه، گروه‌ دو (خوب.(

كلیه‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ مورد تایید شورای‌ آموزش‌ عالی‌(YÖK) كشور تركیه‌ كه داين فهرست اسامي آنها ذكر نشده، صرفاً‌ تاسطح‌ كارشناسی‌ ارزشیابی می‌شود.

ارزشیابی مقاطع‌ بالاتر این‌ گروه‌ از دانشگاه‌ها براساس‌ تبصره‌های بند 3 و 5 مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

 

‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلي‌ دانشگاه‌هاي‌ تركیه

 

مدارك

شرایط

ارزشیابی

Ön Lisans Diplomasi

2 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

 

كاردانی

 Lisans Diplomasi (Bachelor)

4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

 

كارشناسی

Yuksek Lisans Diplomasi (Master)

1- دوسال تحصيل پس از كارشناسي و در دانشگاههاي گروه يك مدرك            2- دو سال تحصيل پس ازكارشناسی در دانشگاه‌های گروه دو

 داشتن معدل 3 از 4 به همراه نشر یك مقاله از رساله در نشرشیات معتبر 

 

كارشناسی ارشد  

 

Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi

 

5 سال تحصیل پیوسته بعد از دیپلم دبیرستان

كارشناسی ارشد دامپزشكی

Doktora (Ph.D.)

1- سه تا چهار سال تحصيل پس از كارشناسي ارشد در دانشگاههاي گروه يك

 2- سه تا چهار سال تحصيل پس ازكارشناسی ارشد در دانشگاه‌های گروه دو

 داشتن معدل 3 از 4 به همراه نشر یك مقاله از رساله در نشرشیات معتبر غير محلي با نمايه بين المللي 

دكترا

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر