انتخاب زبان:  

نظام‌آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور زلاندنو

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها ی زلاندنو

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای زلاندنو

 

‌‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

  تحصيلات‌ ابتدايي‌(Primery Education)  در اين‌ كشور از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود و 8 سال‌ طول‌ مي‌كشد. با اتمام‌ تحصيلات‌ دوره‌ ابتدايي، تحصيل‌ در دبيرستان‌ (Secondary Education) كه‌ شامل‌ يك‌ دوره‌ 5 ساله‌ است‌ (From 3 to7)  آغاز مي‌شود)در مجموع‌ 13 سال‌ تحصيلي).البته‌ دروس‌ دانش‌آموزان‌ در سال‌ يازدهم‌ (From 5) تبديل‌ به‌ دروس‌ اختصاصي‌ مي‌شود. در پايان‌ سال‌هاي‌ يازدهم‌ School Certificate (From5)  دوازدهم‌ Sixth From Certificate (From 6) و سيزدهمNational Certificate (From 7) Higher School Certificate  سه نوع مدرك‌ دبيرستاني‌ صادر مي‌شود كه‌ هر كدام‌ به‌ ترتيب‌ براي‌ ورود به‌ يك‌ دسته‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ مانند كالج‌ها، پلي‌ تكنيك‌ها و دانشگاه‌ها معتبر است.

البته‌ در زلاندنو نظام‌ نوين‌ آموزشي‌ (NQF) معرفي‌ و جايگزين‌ نظام‌ قبلي‌ شده‌ است. در اين‌ مجموعه‌ دانش‌آموز از سال‌ يازدهم‌ (From 5) به بعد نظام‌Modular  را طي‌ مي‌كند كه‌ در آن‌ هر كس‌ حق‌ انتخاب‌ دروس‌ دلخواه‌ خود را دارد و با موفقيت‌ در امتحانات‌ در نظام‌ جديد آموزشي‌ فقط‌ يك‌ نوع‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(National Certificate)  دريافت‌ مي‌كند.

نظام‌ آموزشي‌NQF  تمام‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي، دانشگاهي‌ و تحصيلات‌ تكميلي‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد و از اين‌ رو كليه‌ تحصيلات‌ به‌ نظام‌ واحدي‌ تبديل‌ شده‌ است.

 

 دوره‌هاي‌ تحصیلی

1. New Zealand Certificate  : پس از 5 سال تحصیل نیمه وقت ،با شرط داشتن دیپلم دبیرستان طی می شود.

: New Zealand Diploma (Undergraduate Diploma) . 2 شامل‌ يك‌ سال‌ پژوهش‌ و كار بعد از دوره New Zealand Certificate  است .

: Bachelor . 3  شامل سه‌ تا شش‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است. طول‌ تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ به‌ رشته‌ بستگي‌ دارد. اكثر رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه، مهندسي، كشاورزي‌ و علوم‌ انساني‌ سه‌ تا چهار سال، رشته‌هاي‌ معماري، دندانپزشكي‌ و دامپزشكي‌ پنج‌ سال‌ و رشته‌هاي‌ پزشكي‌ شش‌ سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد. مدارك‌ دوره‌Bachelor  را مي‌توان‌ به‌ صورت‌Honours   گرفت. براي‌ دوره‌هاي‌ سه‌ ساله‌Bachelor  بعد از يك‌ سال‌ تحصيل(كه‌ در مجموع‌ چهار سال‌ مي‌شود) مدرك‌Honours    صادر مي‌شود و دوره‌هاي‌ چهار ساله‌Bachelor   به‌ چهار دسته‌ Second (1 and 2), First و Third  تقسیم مي‌شود. بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌Honours - First   بالاترين‌ وThird  پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد.

 . 4اخذ مدرك‌Post Gradute Diploma (PGD)  نيز بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌ New Zealand Diploma ياBachelor  در دانشگاه‌هاي‌ اين‌ كشور ميسر مي‌شود. با دروس‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ دوره‌ پژوهش‌ نيز همراه‌ است‌ كه‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد و مدت‌ آن‌ به‌ برنامه‌ آموزشي‌ و رشته‌ بستگي‌ دارد.

: Master . 5 برای ورود به‌ اين‌ دوره، امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor و معرف‌هاي‌ ارايه‌ شده‌ پذيرش‌ صادر مي‌شود. طول‌ مدت‌ اين‌ دوره‌ به‌ نوع‌ مدرك‌ Bachelor بستگي‌ دارد، بدين‌ صورت‌ كه‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌ سه‌ ساله‌ Bachelor و يك‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌ چهار ساله‌Bachelor (Honours)   لازم‌ است. دوره‌هاي‌Master  با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است.

: Ph.D. . 6 این دوره‌ فقط‌ پژوهشي‌ است‌ و مدتش‌ حداقل‌ 3 سال‌ و حداكثر 6 سال‌ است، كه‌ در پايان‌ دانشجو بايد از پايان‌ نامه‌ خود شفاهاً‌ دفاع‌ كند، البته‌ در برخي‌ موارد از دانشجويان‌ امتحان‌ كتبي‌ نيز گرفته‌ مي‌شود.

در نظام‌ آموزشي‌ زلاندنو، همانند انگلستان‌ گرفتن‌ مدرك‌Ph.D.   به‌ طور مستقيم، پس‌ از Bachelor نيز امكان‌پذير است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ دانشجو بايستي‌ وضعيت‌ علمي‌ كاملاً‌ مطلوبي‌ داشته‌ باشد.

 

 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

‌‌. 1مدارك‌New Zealands Diploma, New Zealand Certificate  و كليه‌ مدارك‌ 2 يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor  نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود

‌‌2. مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراه Post Gradute Diploma (PGD) در مجموع‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌‌. 3 مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود

‌‌ . 4براي‌ مدارك‌PGD ، بعد از كارشناسي، فقط‌ صحت‌ صدور صادر مي‌شود.  

‌‌ . 5مدارك‌Master   از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 6مدارك‌Ph.D.  از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ نیوزلند

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ زلاندنو، گروه‌ يك‌ (ممتاز( براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي.

1- University of Auckland

2- University of Canterbury

3- Lincoln University

4- Massey University

5- University of Otago

6- Victoria University of Wellington

7- The University of Waikato

 

‌ب ( مراكز آموزش‌ عالي‌ و پلي‌ تكنيك‌ها(Polytechnics)   در زلاندنو، گروه‌ دو، فقط‌ تا سطح‌ كارشناسي(ليسانس) ارزشيابي‌ مي‌شود.

1- Auckland University of Technology

2- Wellington Institute of Technology

3- Christchurch Polytechnic

4- Universal College of Learning (UCOL) (Manawatu Polytechnic و  Wanganui Regional Community Polytechnic از تلفيق دو دانشگاه)

5- Manukau Institute of Technolgy

6- Nelson Marlborough Institute of Technology

7- Northland Institute of Technology

8- Otago Polytechnic

9- Southland Polytechnic

10- Tairawhiti Polytechnic

11- UNITEC Institute of Technology

12- Waiariki Institute of Technology

13- Waikato Institute of Technology

14- Messay University-Wellington

15- Whitireia Community Polytechnic

 

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ زلاندنو

 مدارك

شرايط

ارزشيابي

 New Zealand Certificate

New Zealand Diploma

 

2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

دوره‌هاي فوق

+PGC 

Bachelor

 

مجموع تحصيلات

3 يا 6 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان از دانشگاه‌هاي گروه 1 و 2

 

كارشناسي

Master

1 يا 2 سال تحصيل بعد از كارشناسي از دانشگاه‌هاي گروه يك

 

كارشناسي ارشد

Ph.D.

3 تا 6 سال تحصيل بعد از دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هاي گروه يك

 

دكترا

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر