انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور هندوستان

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصيلي‌

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هندوستان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های هندوستان

 

 

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

‌‌تحصيل‌ در كشور هندوستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود. دوره‌ ابتدايي‌ 5 سال‌ است‌ و پس‌ از آن‌ دوره‌ متوسطه‌ آغاز مي‌گردد. طول‌ دوره‌ متوسطه( (Higher Secondary 7سال‌ است‌ و به‌ دو دوره‌ 5 ساله‌ و 2 ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ در هندوستان‌ معمولاً‌ مشابه‌ ايران‌ دوازده‌ سال‌ است‌ و  در پايان آن‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(Intermediate Certificate)داده‌ مي‌شود.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه ‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ هندوستان‌ داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ Intermediate Certificate الزامی است.

اكثر دانشگاه‌ها به‌ خصوص‌ در رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و مهندسي‌ به‌ علت‌ محدوديت‌ گنجايش، معدل‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ را شرط‌ ورود قرار داده‌اند و دارندگان‌ معدل‌هاي‌ بالاتر در اولويت‌ قرار مي‌گيرند. در بعضي‌ از مؤ‌سسات‌ ممتاز نظير مؤ‌سسات‌ فن‌آوري‌ هندوستان‌ (Indian Institute of Technology) علاوه‌ بر شرط‌ داشتن‌ نمرات‌ خيلي‌ خوب، امتحان‌ ورودي‌ و مصاحبه‌ نيز از داوطلبان‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند.

نظام‌ تحصيلي‌ در اكثر دانشگاه‌هاي‌ هندوستان‌ ساليانه‌ و در تعداد كمي‌ از دانشگاه‌ها نيم‌ سالي‌ است. مراكز آموزش‌ عالي‌ در هندوستان‌ از اين‌ قرارند:

1. دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ مركزي‌ اداره‌ مي‌شوند.

2 .دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ ايالتي‌ اداره‌ مي‌شوند.

3. كالج‌هايي‌ كه‌ به‌ دانشگاه‌ها وابسته‌ هستند.

4. كالج‌هاي‌ خصوصي.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصیلی

: Diploma .1 شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ منحصراً‌ در كالج‌ها يا مؤ‌سسات‌ گذرانده‌ مي‌شود.

 ‌‌: Bachelor . 2شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي در كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها است.

 : Bachelor . 3شامل‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ و مهندسي‌ در كالج‌هاي‌ معتبر وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر بعد از ديپلم‌ 12ساله(يا پيش‌ دانشگاهي) است

: Master . 4شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ صورت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ با شرط‌ ورود Bachelor  از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر است

: M.Phil . 5شامل يك‌ تا دو سال‌ تحصيل‌ و پژوهش‌ بعد از Master است. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ دوره‌ تحصيلي‌M.Phil.  پيش‌ نياز دوره‌ دكترا(Ph.D.)   در برخي‌ از دانشگاه‌هاي‌ ممتاز هند است.

 : Ph.D.  6حداقل‌ شامل‌ پنج‌ سال‌ پژوهش‌ بعد ازBachelor   يا حداقل‌ سه‌ سال‌ پژوهش‌ پس‌ از دوره Master  است.  

 

‌ نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

.1مدارک Diploma و Bachelor با دو سال‌ تحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله‌)يا پيش‌ دانشگاهي(، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: دوره‌هاي‌ تكميلي‌ مانندCondenced Course   تأثيري‌ در ارزشيابي‌ مدارك‌ فوق‌ نخواهد داشت.

 .2مدارک Bachelor با سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1، 2 و 3، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ تحصيلي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در گروه‌هاي‌ 1، 2 و 3 نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با ورودي‌ بعد از آگوست‌ 1988 ارزشيابي‌ نمي‌شود

.3مدارک Master با دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود

‌‌. 4مدارك‌Ph.D.   از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد در رشته‌ مربوط، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در هندوستان

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ هندوستان‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز( براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي:

1- All India Institute Medical Sciences

2- Postgraduate Institute of Medical Education and Research

3- University of Mumbai (Bombay)

4- University of Delhi

4- ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد (Master) در کالج های وابسته به دانشگاه دهلی به شرط تحصيل تمام وقت در دانشگاه دهلی با تائيد دانشگاه، کالج و سرپرست دانشجويان ارزشیابی می شود.

5- University of Calcutta

6- Indian Institute of Technology Roorkee

7- Indian Institute of Science

8- Indian Institute of Technology, Bombay

9- Indian Institute of Technology, Delhi

10- Indian Institute of Technology, Kanpur

11- Indian Institute of Technology, Madras

12- Indian Institute of Technology, Kharagpur

13- Indian Institute of Technology, Guwahati

14- Indian Statiscal Institute, Calcutta

15- Indian Statiscal Institute, Delhi

16- Indian Statiscal Institute, Bangalore

17- Jawaharlal Nehru University, New Delhi

18- Tata Institute of Social Sciences

19- School of Planning and Architecture, New Delhi

20- School of Planning and Architecture, Ahmadabad

21- Central Food Technological Research Institute, Mysore

22- University of Pune

 23- Indian Institute of Management (IIM)

23- لكنو، كلكته، احمدآباد و بنگلور

24- National Institute

24- مراكز تحقيقات‌ ملي‌ هند)صنعتي، كشاورزي‌ و غيره) به‌ شرط‌ تمام‌ وقت‌ بودن‌ دوره‌ تحصيل‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ دانشگاه‌ محل‌ صدور مدرك.

25- All Universities & Institutes Under Indian Concil of Agricultural Research (ICAR) Management.

25- كليه دانشگاه هاي كشاورزي، دامپروري و دامپزشكي زير نظر (ICAR)

26-Aligarh Muslim University

27- Banaras Hindu University

28- University of Hyderabad

29- Jamia Millia Islamia, New Delhi

29- به غير از رشته هاي فني ومهندسي

30- Visva Bharti, Shanti Neketan (W.B)

31- Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University

32- Indian School of Mines (ISMU)

32- صرفاً در رشته معدن (فرآوری)

 

ب( دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ هندوستان، گروه‌ دو )خوب ( براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي:

1- All India Institute of Speach and Hearing, Mysore

2- Anna University

3- Bangalore University

4- Birla Institute of Technology and Science

5- Cochin University of Science and Technology

6- Deccan College Postgraduate and Research Institute

6- فقط‌ رشته‌ باستانشناسي‌

7- Gokhale Institute of Politics and Economics

8- Gujarat University

9- Jamia Hamdard

10- Mangalore University

11- Osmania University

12- Panjab University

13- All Regional Engineering Colleges

14- University of Mysore

15- University of Madras

16- University of Kerala

17- University of Kashmir

18- Delhi College of Engineering (University of Delhi)

19- Marine Engineering College, Bombay Mumbai

20- Marine Engineering College, Calcutta

21- St Xaviers College. (University of Mumbai)

22- Punjab Engineering College, Chandigarh, (Punjab University)

23- Government Engineering College, Salem, (University of Madras)

24- Ferguson College, (University of Pune)

25- Nowrosjee Wadia College, (University of Pune)

25- صرفاً‌ تا مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد 

 26- Ness Wadia College, (University of Pune)

26- صرفاً‌ مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد

27- Assam University, Gauhati (Assam)

28- Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (U.P.)

29- Central Agricultural University, Imphal

30- Andhra University

31- Jai Narain Vyas University, Jodhpur

32- Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad

33- Karnatak University

34- University of Rajasthan

35- Jamia Millia Islamai , New Delhi

35- رشته هاي فني ومهندسي

36- Amity University

 36- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

37- Symbiosis International University. (SIU)

37- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

38- Neville Wadia Institute of Management Studies & Research- Pune

38- تا سطح کارشناسی ارشد در MBA و ساير رشته های مديريت

31- Dehradun Institute of Technology

39- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

30- University of Petroleum & Energy Studies

30- تا مقطع کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های مهندسی نفت، پتروشيمی، مهندسی حفاری، پالايش نفت، مهندسی ايمنی و سلامت شغلی، مديريت منابع نفتی، مهندسی گاز

 

ج( مدارك صادره از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ذيل در دوره هاي كارشناسي ارشد ودكترا از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي پژوهشي و حرفه اي متقاضي (اخذ آزمون و يا چاپ مقاله طبق موارد ذكر شده در جدول ارزشيابي) بررسي وارزشيابي مي گردد.

1- Annamalai University

2- Barakatullah Vishwaridyalaya {Bhopal}

3- Chaudhary Charan Singh University {Meerut}

4- Deendayal Upadhyaya Gorakhpur University

5- Devi Ahilya Vishwavidyalaya, {Indore}

6- DR Bhim Rao Ambedkar University, Agra

7- Himachal Pradesh University

8- Nagpur University

9- Ranchi University

10- Rajasthan Vidyapeeth, {Udaipur}

11- Rani Durgarati Vishwaidyalaya, {Jabalpur}

12- Shivaji University

13- University of Lucknow

14- University of Calicut

15- University of Allahabad

16- College of Engineering, (University of Pune)

17- College of Architecture, (University of Pune)

18- College of Architecture, Chandigarh, (Punjab University)

19- Government College for Girls, Chandigarh, (Punjab University)

19- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

20- College of Arts, Tilak Marg, (University of Delhi)

21- College of Applied Sciences for Women, (University of Delhi)

22- Hindu College, (University of Delhi)

23- Istitute for the Physically Handicapped, (University of Delhi)

24- Jesus and Mary College, (University of Delhi)

25- St Stephens College, (University of Delhi)

26- Hansraj College, (University of Delhi)

27- Sri Venkateswara College, (University of Delhi)

28- Shri Ram College of Commerce, (University of Delhi)

29- Miranda House, (University of Delhi)

30- Loyola College, Chennai, (University of Madras)

31- St. Christopher College of Education, Channai, (University of Madras)

32- Kisanchand Chellaram Law College, (University of Mumbai)

32- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

33- Sophia College for Women, (University of Mumbai)

33- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

34- Wilson College, (University of Mumbai)

34-صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

35- Institute of Science, (University of Mumbai)

36- Ramnarain Ruia College, (University of Mumbai)

37- Elphinstone College, (University of Mumbai)

37- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

38- University College of Physical Education, (Bangalore University)

39- University Visvesvaraya College of Engineering, (Bangalore University)

40- BMS College of Engineering, (Bangalore University)

41- Christ College of Arts, Sciences and Commerce, (Bangalore University)

41- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

42- MS Ramaiah Institute of Technology, (Bangalore University)

43- Modern Institute of Management & Business Administration,  (Bangalore University)

44- Mount Carmel College, (Bangalore University)

44- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

45- RV College of Engineering, (Bangalore University)

46- Smt VDH Central Institute of Home Science, (Bangalore University)

47- St Josephs College of Commerce, (Bangalore University)

48- St Josephs College of Arts and Sciences, (Bangalore University)

49- Gihousia College of Engineering, (Bangalore University

49- صرفا"تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد.

50- University College of Physical Education, (University of Mysore)

51- College of Fine Arts, (University of Mysore)

52- Maharajas College, (University of Mysore)

53- National Institute of Engineering, (University of Mysore)

54- Shrijayachamara Jendra College of Engineering, (University of Mysore)

55- JSS College of Arts Commerce & Science, Nanjangul, (University of  Mysore)

56- PES College of Arts Science, Mandya, (University of Mysore)

57- University College of Commerce and Business Management, (Osmania University)

58- University College of Engineering,  (Osmania University)

59- University College of Technology,  (Osmania University)

59- فقط‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ شيمي، مهندسي‌ نساجي‌ و بهداشت‌ غذايي‌

60- Nizam College,  (Osmania University)

60- فقط‌ رشته‌ علوم‌

 

 

‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ هندوستان‌

 

 مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

Bachelor

دوره های تحصيلی دو تا سه ساله در مراكز آموزش عالي معتبر، داشتن ديپلم  دبیرستان

كارداني

Bachelor

دوره های تحصیلی سه و چهار ساله در مراکز آموزش عالی معتبر ودانشگاه های گروه یک، دو، سه با داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

دوره های تحصیلی پنج ساله در مراکز آموزش عالی معتبر ودانشگاه های گروه یک، دو، سه با داشتن دیپلم دبیرستان

 

كارشناسي

Master

دوره های تحصیلی دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو وموسسات فهرست شده در NBA و فهرست شده در NAAC (با رتبه A) با داشتن مدرك كارشناسي

 دوره های دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه سه و مراکز آموزش عالی معتبر با اخذ آرمون یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر به تشخیص وزارت متبوع

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

(Ph.D.)

 

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو و دانشگاه های فهرست شده در NAAC (با رتبه A) با داشتن كارشناسي ارشد

 از دانشگاه‌هاي گروه سه با چاپ دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر بین المللی به تشخیص وزارت متبوع

 

 دکترا

 

 

موسسات معتبر شامل :

الف) گروه یک

ب) گروه دو

ج) گروه سه

د) موسسات آموزش عالی فهرست شده در NBA برای کلیه رشته های فنی تا سطح کارشناسی ارشد

ه- موسسات آموزش عالی فهرست شده در NAAC برای رشته های غیر فنی :

    ه-1) دانشگاه های دارای رتبه A برای کلیه مقاطع تحصیلی

    ه-2) کالج ها وانستیتوهای بارتبه +B به بالا تامقطع کارشناسی و با رتبه A تا مقطع کارشناسی ارشد

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر