انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور فرانسه

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصیلات دانشگاهی

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در فرانسه

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای فرانسه

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌               

در کشور فرانسه آموزش کودکان با دوره آمادگی از 5 سالگی آغاز می شود. تحصيلات دوره ابتدايي از 6 سالگی شروع     می شود و پنج سال به طول می انجامد. سپس کليه دانش آموزان به يک دوره چهار ساله اجباری وارد می شوند. بعد از آن دوره تحصيلات متوسطه عمومی را آغاز می کنند و به مدت سه سال ادامه می دهند. مجموع تحصيلات پيش دانشگاهی در فرانسه 12 سال است که منجر به اخذ مدرک ديپلم دبيرستان Bac (Baccalauréat) می گردد.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

تحصيلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زيبا امکان پذير است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه يابند که ديپلم دبيرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی ديگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نيز مؤسسه هايی که برای تربيت نيروهای متخصص تأسيس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گيرند. در فرانسه شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای خارجيان قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان است.

پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998 که طی آن تصميم گرفته شد کشورهای اروپايي برای تسهيل در مقايسه و تشخيص مدارک تحصيلی در قالبی يکسان اعطای مدرک نمايند، نظامی جديد برای مقاطع تحصيلی آموزش عالی در کشور فرانسه مشهور به LMD (Licence, Master, Doctorat) اعلام گرديد که از سال 2002 به اجرا در آمد.

اين نظام مبتنی بر سيستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصيلی شامل دو سطح قبل از ليسانس و بعد از ليسانس می باشند که اولی شامل سيکل اول و دومی خود در دو سطح سيکل دوم و سوم تعريف می شود.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصیلی

دوره اول يا قبل از ليسانس.

 

سيکل اول: شامل هر يک از دوره های ذيل است:

 

(Diplome d'Etude Universitaire Général) DEUG يا ديپلم تحصيلات عمومی دانشگاهی

(Brevet de Technicien Supérieur) BTS يا گواهينامه تکنسين عالی

DUT  (Diplome Universitaire de Technologie)يا ديپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی

(Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST ديپلم تحصيلات دانشگاهی علمی و فنی

کليه دوره های يادشده شامل حداقل دو سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه است که به موازات سيستم های جديد شامل 120 واحد اروپايي می باشد.

Licence يا Licence Professionelle: به طور متعارف شامل 6 ترم يا 3 سال تحصيلات نظری، روش شناختی و کاربردی است که 180 واحد را در بر می گيرد (هر ترم 30 واحد). شرط ورود به اين دوره داشتن ديپلم دبيرستان و يا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک DUT و BTS با يک سال تحصيل می توانند Licence Professionelle را دريافت نمايند.

‌‌‌Maitrise: يك‌ سال‌ تحصيل‌ بعد ازLicence  يا 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان (طول‌ دوره‌ ‌‌مجموعاً‌ چهار سال) را در بر می گيرد.

(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et Technique) MST: شامل حداقل 4 سال تحصيل بعد از ديپلم، يا 2 سال تحصيل بعد از DEUG و دوره های مشابه و يا يک سال تحصيل بعد از Licence است.

 

 

دوره دوم يا بعد از ليسانس.

 

سيکل دوم:

Master: شامل دو سال (4 ترم) آموزش و پژوهش، گذراندن 120 واحد اروپايي و بهمراه پايان نامه است و سال اول و دوم آن به ترتيب به Master I و Master II. شناخته می شود. اين دوره به دو صورت ارائه می شود: Master de Recherche يا پژوهشی و Master Professionel يا حرفه ای.

Master de Recherche: دو سال درس و پژوهش، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.

Master Professionel: دو سال درس و کار حرفه ای، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.

Diplome Ingenieur: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان يا 3 سال بعد از DEUg يا دوره آمادگی موسوم به Préparatoire و بهمراه پايان نامه است.

(Diplme d'Etudes Approfondies) DEA‌ و DESS: دوازده‌ تا هيجده‌ ماه‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌Maîtrise  كه‌ شامل‌ دو مرحله‌ درس‌ و پژوهش‌ و بهمراه پايان نامه است.

‌ديپلم‌ های معماري موسوم به‌DPLG ،DESA : شامل 5/4 تا 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه به همراه پايان نامه است.

Magistrat: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان و بهمراه پايان نامه است.

 

 

سيکل سوم:

Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche يا به عبارتی 8 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر Ecole Doctorat می شود و همراه پايان نامه می باشد.

 

توجه: مدارک تحصيلی با شروع دوره بعد از 2002 ولی با ضوابط نظام قديم، در صورت ارائه گواهی ارزيابی از دانشگاه های فرانسه، برابر ضوابط نظام جديد ارزشيابی می گردد.

 

 

‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

.1 - مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ "کاردانی" ارزشيابی می گردند.

2- مدرک Licence "کارشناسی" ارزشيابی می گردد.

تبصره: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال 2002 ميلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشيابی می گردند. بدين ترتيب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاريخ يادشده و يا غير از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشيابی می گردند.

3- مدرک Licence Professionnelle "کارشناسی حرفه ای" ارزشيابی می گردد.

4- مدرک Maitrise و نيز مدارک MSG و MST به مأخذ"کارشناسی" ارزشيابی می گردند.

5- مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) "کارشناسی ارشد" و برای دوره حرفه ای (Professionnel) "کارشناسی ارشد حرفه ای" ارزشيابی می گردد.

تبصره- دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پيش نياز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پايان دوره ياد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.

6- مدارک DEA و DESS به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می گردند.

7- مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می گردند.

8- مدارکDPLG ،DESA : به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می گردند.

8- مدرک Magistrat به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می گردد.

9- مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشيابی می گردند.

10- کليه مدارک Doctorat "دکترا" ارزشيابی می گردند.

تبصره- مدارک دکترای سيکل سوم و Docteur d'Etat مربوط به نظام قبل از LMD "دکترا" ارزشيابی می گردند.

مدرک Docteur Universitaire ارزشيابی نمی گردد.

.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه

 ‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- Université de Provence (Aix - Maeille I, II. III)

2- Université de Picardie Jules – Verne

3- Université de Angers

4- Université de Franche - Comté, Besancon

5- Université de Bordeaux (I, II, III, IV)

6- Université de Bretagne Occidentale

7- Université de Caen

8- Université de Savoie

9- Université de Clermont - Ferrand (I, II)

10- Université de Bourgogne, Dijon

11- Université de Gronoble (I, II, III)

12- Université de Havre

13- Université de Lille (I, II, III)

14- Université de Limoges

15- Université de Lyons (I, II, III)

16- Université de Maine - Le Mans

17- Université de Metz

18- Université de Montpelier (I, II, III)

19- Université de Haute - Alsace Mulhouse

20- Université de Nancy (I, II)

21- Université de Nantes

22- Université de Nice Sophia Antipolis

23- Université d´ Orléan

24- Université Paris (I, II, III, IV, V, VI)

25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)

26- Université de Pau

27- Université de Perpignan

28- Université de Poitiers

29- Université de Reims Champagne - Ardenne

30- Université de Rennes (I, II)

31- Université de Rouen - Haute Normadie

32- Université Jean Monnet Saint - Etienne

33- Université Strasbourg (I, II, III)

34- Université de Toulon et du Var

35- Université de Toulouse (I, II, III)

36- Université Francois Rabelais de Tours

37- Université de Valenciennes et du Hainut - Cambresis

38- Université de Versailles Saint - Quentin - en – Yvelines

39- Institut National Polytechnique de Toulouse

40- Institut National Polytechnique de Gronoble

41- Institut National Polytechnique de Lorraine

42- Ecole Nationale

‌42 -كليه‌ مدارس‌ عالي‌ دولتي‌ 

43- Institut National des Télécommunications(INT)

44- Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)

45- Université Denis Diderot (Paris VII)

46- Université d' Avignon et des Pays de Vauculse

47- Ecole Nationale Supérieure de I'Aéronautique et de I'Espace (ENSAE- SUPAERO)

48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne

49- Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL)

50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT)

51- Université de Technologie de Compiégne (UTC)

52- Ecole National Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace

53- Ecole National Supériure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes

54- Conservatoire Nationale des Arts et Metiers

53- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، فیزیک

55- Universite Paris- Est

56- Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble

57- Université de la Rechelle

58- Université de Technologie de Troyes

59- Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie

60- Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)

61- Ecole Centrale Paris

 

‌ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه، گروه دو (خوب)

1- INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)

2- Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

3- Ecole Supérieure de Commerce de Reims

3- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته مديريت

4- CERAM Sophia Antipolis

4- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مديریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی

5- Paris Graduate School of Management

5- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت

6- ESSEC Business School

6- کليه مدارک، بغير از مدرک Mastéré Spécialisé قابل قبول است. رشته تجارت

7- Ecole Pratique des Hautes Etudes

8- Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)

8- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت

9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)

9- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مديريت

10- Rennes International Business School

10- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی

11- Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)

11- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های  بازرگانی و اقتصاد

12- Ecole d'Architecture de Paris- Belleville

12- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

 

13- Ecole d'Architedcture de Paris- Val-de-Sein

13- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)

14- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپيوتر، الکترونيک و مخابرات

15- Ecole Supérieure d’Optique (ESO)

15- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فيزیک و اپتیک

 16- Institut Supériure des Matérieux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)

16- تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک

17- Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)

17- پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی کيفی رساله، درخواست مقاله)

18- Institut de Physique du Globe de Paris

19- Euromed Marseille (Ecole de Manadement)

19- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد

20- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد وزارت‌ فرهنگ‌ فرانسه‌ هستند.

 

 

 جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ فرانسه‌

مدارک

 

شرايط

ارزشيابی

DEUG, BTS, DEUST, DUT

شامل 2 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی

کاردانی

LICENCE

شامل 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن 180 واحد اروپايی

1- کارشناسی (مدارک مربوط با شروع دوره بعد از سال 2002 و در نظام LMD)

2- کاردانی (مدارک مربوط با شروع دوره قبل از سال 2002 و غير از نظام LMD)

LICENCE PROFESSINNEL

شامل 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان يا هنرستان و يا 1 سال تحصيل بعد از DUT وBTS

 

کارشناسی حرفه ای

MAITRISE

شامل 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و يا يک سال تحصيل بعد از LICENCE مربوط به قبل از سال 2002 ميلادی و غير از نظام LMD

کارشناسی

MST (MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES)

و

MSG (MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION)

 شامل حداقل 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان، 2 سال تحصيل بعد ازDEUG  و يا دوره های مشابه و يا يک سال تحصيل بعد از LICENCE مربوط به قبل از سال 2002 ميلادی و غير از نظام LMD

کارشناسی

 

MASTER DE RECHERCHE

2 سال تحصيل و پژوهش، 120 واحد اروپايي و بهمراه پايان نامه. سال اول و دوم اين دوره به ترتيب1Master I و Master II ناميده می شود.

کارشناسی ارشد

MASTER

PROFESSIONNEL

2 سال تحصيل و کار حرفه ای، 120 واحد اروپايي و بهمراه پايان نامه. سال اول و دوم اين دوره به ترتيب1Master I و Master II ناميده می شود.

کارشناسی ارشد حرفه ای

DEA يا DESS

12 تا 18 ماه تحصيل (درس و پژوهش) بعد از Maîtrise مربوط به قبل از سال 2002 ميلادی و غير از نظام LMD

کارشناسی ارشد

DIPLOME D'INGENIEUR

شامل حداقل 5 سال تحصيل و کار حرفه ای و بهمراه پايان نامه بعد ديپلم متوسطه يا هنرستان يا سه سال تحصيل بعد از DEUG يا دوره آمادگی Préparatoire

کارشناسی ارشد

‌ديپلم‌ های معماريDPLG ،DESA :

حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان و بهمراه پايان نامه

کارشناسی ارشد

MAGISTRAT

شامل حداقل 5 سال تحصيل، کار حرفه ای و بهمراه پايان نامه بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان

کارشناسی ارشد

DIPLOME DE DOCTEUR

DOCTORAT

DOCTEUR DE 3eme CYCLE

DOCTEUR d'ETAT

شامل حداقل 3 سال پژوهش و بهمراه رساله

دکترا

DOCTEUR UNIVERSITAIRE

ـــــــــــــــــ

ارزشيابی نمی گردد

 

در صورت صدور گواهی پايان دوره Master I از سوی دانشگاه، برای دوره ياد شده صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر