انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور فيليپين

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

مقاطع تحصيلي‌

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

معرفي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي فيليپين

جدول چگونگي ارزشيابي مدارک تحصيلي دانشگاه هاي فيليپين

 

 ‌‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

 ‌تحصيلات‌ ابتدايي‌ در فيليپين‌ پنج‌ سال‌ است‌ و طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ نيز پنج‌ سال‌ مي‌باشد. دانش‌آموزان‌ پس‌ از ده‌ سال‌ موفق‌ به‌ اخذ ديپلم‌ دبيرستان‌High School Diploma  مي‌گردند. البته‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ )ليسانس )در كشور فيليپين‌ حدود 180 تا 220 واحد را بايد بگذرانند كه‌ اين‌ تفاوت‌ تعداد واحدها بستگي‌ به‌ رشته‌ دانشجو دارد.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ فيليپين‌ داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ High  School Diploma   الزامي‌ است. امتحانات‌ ورودي‌ خاصي‌ به‌ غير از دانشگاه‌هاي‌ خوب‌ در اكثر مراكز آموزش‌ عالي‌ برگزار نمي‌شود. در كشور فيليپين‌ عامل‌ تعيين‌ كننده‌ كيفيت‌ تحصيلات‌ دانشگاهي، قبولي‌  در امتحانات‌ بورد(Board Examination)   است‌ كه‌ سالي‌ دو بار برگزار مي‌شود.

 

‌مقاطع‌ تحصیلی

‌‌: Bachelor . 1چهار تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ معتبر بعد از ديپلم‌ متوسطه‌High  School Diploma  و گذراندن‌ حدود 180 تا 220 واحد سيمستري

‌‌: Master . 2دو سال‌ تحصيل‌ بصورت‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ به‌ شرط‌ ورود    Bachelor  از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر.

‌‌: Ph.D . 3حداقل سه سال‌ تحصيل‌ و تحقيق‌ كه‌ در پايان‌ اين‌ دوره‌ دانشجو از پايان‌ نامه‌ خود دفاع‌ مي‌نمايد.

 

‌‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

.1 مدارك‌Bachelor   حداقل‌ 4 تا 5 سال‌ تحصيل‌ و در صورت‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2، كارشناسي‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره1‌ : مدارك‌ اخذ شده‌ قبل‌ از ژانويه‌ 1995 ميلادي‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 و 2 نمي‌باشند با نظر كميسيون‌ ارزشيابي‌ و اخذ آزمون‌ علمي‌ عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

.2 مداک Master با 2 سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ كارشناسي، به‌ عنوان‌ كارشناسي‌ ارشد ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌‌توجه        تبصره‌2 : مدارك‌ اخذ شده‌ قبل‌ از ژانويه‌ سال‌ 1995 ميلادي‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 و 2 نمي‌باشند با چاپ‌ يك‌ مقاله‌ علمي‌ - پژوهشی در نشريات‌ معتبر داخلي‌ و خارجي‌ از پايان‌نامه‌ تحقيقاتي‌   دوره‌Master ، عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 .3 مدارك‌ Ph.D.  با حداقل‌ سه‌ سال‌ تحصيل‌ و تحقيق‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد، به‌ عنوان‌ دكترا ارزشيابي‌ مي‌شود.

 توجه         ‌تبصره‌3 : كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 نمي‌باشند با چاپ‌ دو مقاله‌ علمي‌ - پژوهشی در نشريات‌ معتبر داخلي‌ و خارجي‌ از پايان‌ نامه‌ تحقيقاتي‌ دوره‌Ph.D. ، عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4 مدارک اخذ شده‌ از دانشگاه ‌هاي‌ گروه‌ 1و2 در مقاطع‌ كارشناسي‌ ارشد Master  و دكتراPh.D.   در صورتي‌ كه‌ مدارك‌ تحصيلي‌ قبلي‌ آنان‌ از ساير دانشگاه‌ها اخذ شده‌ باشد قابل‌ ارزشيابي‌ است.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فیلیپین

‌‌الف)مراكز آموزش‌ عالي‌ فيليپين‌ گروه‌ يك‌ معتبر براي‌ كليه‌ مقاطع‌ تحصيلي‌

1-Ateneo De Davao University, Davao City

2- Ateneo De Manila University, Quezon City

3- Ateneo De Naga, Naga City

4- Central Philippine University, Hoili City

5- College of the Hoky Spirit of Manila, Manila

6- De La Salle University, Manila

7- International Rice Research Institute (IRRI)

8- Mapua Institute of Technology (MIT), Manila

9- Miriani College Foundation, Quezon City

10- Philippine Normal University

11- Silliman University, Dumaguete City

12- St. Louis University, Baguio City

13- St. Paul University Manila

14- St Scholasticas College, Manila

15- University of the Philippines, Quezon City

16- University of the Philippines - Los Banos College, Laguna

17- University of the Philippines - Manila

18- University of San Carlos

19- University of San Jose - Recoletos, Cebu City

20- University of Santo Tomas, Manila 

 

ب(  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فيليپين‌ گروه‌ دو، فقط‌ قابل‌ ارزشيابي‌ در مقاطع‌ كارشناسي‌ (ليسانس) و كارشناسي‌ ارشد )فوق‌ ليسانس)

1- Araneta University (AU), Metro Manila

2- Asian Institute of Management (AIM)

3- Far Eastern University (FEU), Manila

4- Mindanao State University (MSU)

5- University of the East (UE), Manila

6- Xavier University (XU), Cagayan de Oro City

  

 جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ فيليپين‌

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Bachelor

حداقل 4 تا 5 سال تحصيل در صورت دارا بودن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو

كارشناسي

Master

حداقل 2 سال تحصيل در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو با شرط داشتن مدرك كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

(Ph.D.)

حداقل 3 سال تحصيل و تحقيق با شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد از

1-     دانشگاه‌هاي گروه يك

2-      دانشگاه‌هاي غير از گروه يك

 

   1- دكترا

2-  يا چاپ دو مقاله علمي از پايان‌نامه در نشريات معتبر

درمجموع دانشگاههاي اين کشور از سطح چندان مطلوبي برخوردار نبوده و تا چند سال قبل مدارک دانشگاه هاي آن معادل ارزشيابي مي شده.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر