انتخاب زبان:  
    

    هنرهاي تجسمي

هنر عبارت است از طبيعت که از خلال مزاج و روحيه شخص ديده مي شود. هنر انديشه اي است که مي خواهد بر ماده سرکش چيره گردد.
آنچه در طبيعت مشاهده مي کنيم تمايل خاص به توليد صورتهاي کروي ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجايش. در رشته هنرهاي تجسمي دانشجو با آشنا شدن به خصوصيات عناصر اوليه تجسمي و سپس ترکيب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصويري و تجسمي بوجود خواهد آورد.
 
نحوه آموختن هنرهاي تجسمي مانند زبان يادگرفتن است.
هنرهاي تجسمي را يکي از بهترين و مؤثرترين وسيله هاي ارتباطي مي شناسند زبان بين المللي در آموزش و پرورش عالي ترين تجسمات زبان بصري شمرده مي شود که مي تواند افقهاي دور را ترسيم کرد. دنياي ما از دو عنصر مهم بصري فرم و رنگ و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصري و ريتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتيو به عنوان کيفيات بصري تشکيل شده است که در رشته هنرهاي تجسمي هنرمند با استفاده از اين دو عنصر و با الهام از طبيعت هنري را مي آفريند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک براي همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومي باشد و اين همه به لطف آن است که در عرصه هنرهاي تجسمي هيچ قاعده و قانوني به صورت غيرقابل تغيير نمي باشد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آشنايي با آبرنگ

2

آشنايي با آرامتفکران در باب

3

آشنايي با تذهيب و نگارگري

4

آشنايي با طراحي صنعتي دنياي امروز

5

آشنايي با طرح و ساخت سکه

6

آشنايي با علوم جديد

7

آشنايي با فنون قالب‌گيري 1

8

آشنايي با فنون قالب‌گيري 2

9

آشنايي با فيلمبرداري

10

آشنايي با موزه ها

11

آشنايي با هنر در تاريخ 1

12

آشنايي با هنر در تاريخ 2

13

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 1

14

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2

15

آشنايي با کاريکاتور

16

آشنايي با کامپيوتر

17

آشنايي با رشته هاي هنرهاي معاصر

18

اخلاق اسلامي

19

ارزيابي توليدات صنعتي

20

اقتصاد مديريت توليدات

21

انسان، طبيعت، طراحي

22

پروژه تصويرسازي آموزشي علمي 2

23

پروژه طراحي صنعتي 1

24

پروژه طراحي صنعتي 2

25

پروژه طراحي صنعتي 3

26

پروژه طراحي صنعتي 4

27

پروژه طراحي صنعتي 5

28

پروژه طراحي صنعتي 6

29

پروژه طراحي صنعتي 7

30

پروژه طراحي صنعتي 8

31

پروژه طراحي صنعتي 9

32

پروژه نهايي

33

پروژه نهايي پايان نامه

34

پروژه نهايي و رساله

35

تاريخ طراحي صنعتي و اختراعات

36

تاريخ عمومي حجم سازي 1

37

تاريخ عمومي حجم‌سازي 2

38

تاريخ عمومي نقاشي 1

39

تاريخ عمومي نقاشي 2

40

تاريخ عمومي نقاشي 3

41

تاريخچه تصوير سازي

42

تاريخچه عکاسي

43

تاريخچه کتابت

44

تبليغات شهري

45

تجزيه و تحليل نقد آثار ارتباط

46

تجزيه و تحليل نقد آثار مجسمه‌سازي

47

تجزيه و تحليل و نقد آثار طراحي

48

تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي

49

تجزيه و تحليل و نقد عکس 1

50

تجزيه و تحليل و نقد عکس 2

51

تصوير متحرک 1

52

تصويرسازي آموزشي علمي 1

53

تصويرسازي تبليغات جرايد نشر

54

تصويرسازي فرهنگي 1

55

تصويرسازي قديم و جديد

56

تصويرسازي کتابهاي کودکان و نوجوانان

57

جامعه شناسي صنعتي

58

جامعه شناسي هنر

59

چاپهاي ماشيني

60

حجم سازي

61

حکمت هنر اسلامي

62

خوشنويسي و طراحي حروف 1

63

خوشنويسي و طراحي حروف 2

64

خوشنويسي و طراحي حروف 3

65

خوشنويسي و طراحي حروف 4

66

دوباره سازي کار اساتيد

67

رابطه مجسمه‌سازي با محيط 1

68

رابطه مجسمه‌سازي با محيط 2

69

رنگ و نقاشي

70

روش تحقيق

71

روش تحقيق در طراحي صنعتي

72

روش تحقيق در عکاسي

73

روش تدوين رساله

74

رياضي کاربردي 1

75

رياضي کاربردي 2

76

زبان تخصصي 1

77

زبان تخصصي 2

78

زبان تخصصي پيشنياز

79

زيباشناسي

80

شيمي عمومي و شيمي عکاسي 1

81

شيوه‌هاي ارائه

82

صفحه آرايي

83

طراحي به کمک کامپيوتر

84

طراحي به کمک کامپيوتر 1

85

طراحي به کمک کامپيوتر 2

86

طراحي تخصصي

87

طراحي تخصصي در تصويرسازي

88

طراحي صنعتي و انسان

89

طراحي فرآورده‌هاي صنعتي 1

90

طراحي فني

91

طراحي فني 1

92

طراحي فني 2

93

طراحي فني 3

94

طراحي نمايشگاه

95

طراحي و ساخت سنتي اشيا

96

طرح اشياء در تمدن اسلامي

97

طرح جامع مجسمه‌سازي 1

98

طرح جامع مجسمه‌سازي 2

99

طرح رساله نهايي

100

طرح عملي جامع

101

فرم و فضا 1

102

فرم و فضا 2

103

فلسفه شرق

104

فلسفه غرب

105

فنون و رشهاي توليد در صنعت

106

فيزيک 1 ايستايي

107

فيزيک 2 مباني سينماتيک

108

فيزيک 3

109

فيزيک و ابزارشناسي

110

مباني طراحي صنعتي 1

111

مباني طراحي صنعتي 2

112

مباني نظري هنر

113

مباني هنرهاي تجسمي 1

114

مباني هنرهاي تجسمي 2

115

مباني کاربرد نرم‌افزارهاي گرافيک

116

مدل سازي 2

117

مرمت آثار نقاشي

118

مطالعات تطبيقي هنر 1

119

مطالعات تطبيقي هنر 2

120

مهندسي عوامل انساني 1

121

مهندسي عوامل انساني 2

122

مواد و روش ساخت 1

123

مواد و روش ساخت 2

124

مواد و روش ساخت 3

125

نقد و تحليل تصوير

126

نقش برجسته 1

127

نقش برجسته 2

128

نقش برجسته 3

129

نقش برجسته 4

130

نقشه‌کشي صنعتي 1

131

نقشه‌کشي صنعتي 2

132

نورپردازي

133

هندسه 1

134

هندسه 2

135

هندسه تحليلي

136

هندسه مناظر و مزايا

137

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران

138

هنر در دنياي کودکان

139

هنر و تمدن اسلامي 1

140

هنر و تمدن اسلامي 2

141

کارگاه آموزش فنون تصويرسازي

142

کارگاه ارتباط تصويري

143

کارگاه ارتباط تصويري 3

144

کارگاه ارتباط تصويري 4

145

کارگاه ارتباط تصويري سطح سه 1

146

کارگاه ارتباط تصويري سطح سه 2

147

کارگاه ارتباط تصويري سطح يک 1

148

کارگاه ارتباط تصويري سطح يک 2

149

کارگاه برنزريزي 1

150

کارگاه برنزريزي 2

151

کارگاه تصويرسازي

152

کارگاه تصويرسازي سطح يک 1

153

کارگاه تصويرسازي سطح يک 2

154

کارگاه چاپ

155

کارگاه چاپهاي دستي 1

156

کارگاه چاپهاي دستي 2

157

کارگاه چاپهاي دستي 3

158

کارگاه حجم تخصصي 1

159

کارگاه حجم تخصصي 2

160

کارگاه حجم تخصصي 3

161

کارگاه حجم عمومي 2

162

کارگاه حجم‌سازي

163

کارگاه روش تحقيق

164

کارگاه سراميک 1

165

کارگاه سراميک 2

166

کارگاه طراحي پايه 1

167

کارگاه طراحي پايه 2

168

کارگاه طراحي پايه سطح يک 1

169

کارگاه طراحي پايه سطح يک 2

170

کارگاه طراحي تخصصي 1

171

کارگاه طراحي تخصصي 2

172

کارگاه طراحي تخصصي 3

173

کارگاه طراحي سطح دو 1

174

کارگاه طراحي سطح دو 2

175

کارگاه طراحي سطح دو 3

176

کارگاه طراحي سطح سه 1

177

کارگاه طراحي سطح سه 2

178

کارگاه طراحي سطح سه 3

179

کارگاه عکاسي 1

180

کارگاه عکاسي 2

181

کارگاه عکاسي 3

182

کارگاه عکاسي 4

183

کارگاه عکاسي 5

184

کارگاه عکاسي 6

185

کارگاه عکاسي پايه 1

186

کارگاه عکاسي پايه 2

187

کارگاه عکاسي تخصصي 1

188

کارگاه عکاسي تخصصي 2

189

کارگاه عکاسي رنگي

190

کارگاه مواد و روشهاي ساخت 1

191

کارگاه مينياتور و تذهيب

192

کارگاه نقاشي چيني

193

کارگاه نقاشي ديواري سطح 1

194

کارگاه نقاشي سطح 3

195

کارگاه نقاشي سطح دو 2

196

کارگاه نقاشي عمومي 1

197

کارگاه نقاشي عمومي 2

198

کارگاه نقاشي ديواري سطح يک 2

199

کارگاه نقاشي سطح دو 1

200

کارگاه نقاشي سطح دو 3

201

کارگاه نقاشي سطح يک 1

202

کارگاه نقاشي سطح يک 2

 

در مقدمه رشته هنرهاي تجسمي مطالب جالب توجهي عرضه شده که از آنجا به خوبي مي توان فهميد هنرمند رشته هنرهاي تجسمي به عنوان يکي از هنرهاي پيشرو وسعت کاريش به اندازه يک جامعه زنده و پوياست که با نقطه و خط و رنگ و ... مي تواند در مراکز هنري فرهنگ سراها، کارگاه هاي مجسه سازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و حوزه هنري سازمان تبليغات و بسياري از شرکت هاي خصوصي که به امر هنر متعالي اشتغال دارند مشغول بکار شود.

 

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر