انتخاب زبان:  

اکسير موفقيت

 

حسين شفائي
انسانها در هر سطح فکري، فرهنگي، علمي و شغلي، دارايي هدف، آرمان و آرزوي متفاوت و مختلف هستند، عده اي مي خواهند سرمايه دار و ثروتمند باشند، بهترين خانه، ماشين، کارخانه، شرکت، تجارت، واردات و صادرات داشته باشند، عده اي مي خواهند دانشمند، پژوهشگر، نويسنده، تئوريسن، نظريه پرداز باشند، عده اي مي خواهند مدير، وزير، رئيس، فرمانده و داراي مقام و موقعيت سياسي باشند و
از بين دارندگان اين اهداف گوناگون، برخي به مقصد، مراد و مرام شان ميرسند و متمکن و توانمند مي شوند و برخي به قدرت و رياست، مقام و موقعيت دست ميابند و اسم و رسم پيدا مي کنند و برخي عالم و دانشمند فرهيخته و نخبه مي گردند و اعتبار علمي کسب مي دارند و سايرين به آرزو، آرمان و هدف شان نميرسند و از کوشش و تلاش سر خورده، نا اميد و مايوس مي شوند.
چرا چنين است؟ به چه دليل عده اي به رهاورد فعاليت و بازده کار شان نايل مي شوند و عدهء ديگر هر قدر سعي و تلاش مي ورزند، موفقيت ندارند؟
در رسيدن به هدف: فردي، اجتماعي و سياسي، عوامل، بستر، ابزار و راهکار، نقش و تاثير دارد که با مساعدت و بهره مندي آنها، انسانهاي هدفمند به آرمان شان دسترسي پيدا مي کنند. عامل هاي تعيين کننده عبارتند از:

1. توفيق الهي:
در هر کاري، کوچک، بزرگ، فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، عبادي و آموزشي، انسان به توفيق الهي نياز و احتياج دارد.
تعريف توفيق: فراهم شدن بستر براي رسيدن به هدف.
تعريف سلب توفيق: بر هم خوردن زمينه و از دست رفتن مقدمات دستيابي به هدف.
تعريف موفقيت: رسيدن انسان به هدف مورد نظر در کارهاي که انجام مي دهد.

ما توفيقي الا بالله
اتقوا الله يعلمکم الله
علي عليه السلام: کما ان الجسم و الظل لا يفتر قان، کذلک الدين و التوفيق لايفتر قان.
امام باقر عليه السلام: الثقة با الله ثمن لکل غال و سلم الي کل عال
ما و فقتني من خير فانت دليلي اليه و طريقي عليه

2. تلاش انساني:
آنچه افراد هدفمند را در روند خودسازي، خدمات اجتماعي، کارهاي فرهنگي، تلاشهاي سياسي، فعاليت اقتصادي و…. پيشتاز، برازنده و بالنده مي سازد عبارتند از:
الف: باورمندي و هدفمندي
ب: شناخت راهکار موفقيت
ج: پشت کار و سخت کوشي
اول: اين مساله و موضوع که هر کس با هر بينش، منش و نگرش، به هر مطلبي باورمند و اعتقاد داشته باشد و در روند دستيابي به آن تلاش ورزد، به آن دست ميابد، موافق نظر دين، نظر علم، و تاييد تجربه مي باشد.

از منظر دين:
رسول خدا(ص)! تفالوا بالخير تجدونه پيش بيني مثبت داشته باشيد به آن مي رسيد
علي عليه السلام: بالايمان يرتقي الي ذروة السعاده و نهايه الحبور.
به سبب ايمان به سوي مرتبه بالاي نيکبختي و نهايت سرور و شادماني بالا رفته مي شود.
گرچه برخي علماء، مراد از سعادت، خوشبختي، نشاط، شادابي و خوشحالي در فرموده مولاي متقيان علي عليه السلام، را نيک بختي و شادماني آخرت دانسته اند، ولي مفاد و مفهوم روايت عام و گستره آن فراگير است و شامل دنيا و آخرت مي شود.
امام صادق عليه السلام: ما ضعف بدن عما قويت عليه الينة
وقتي اراده قوي باشد هيچگاه در بدن ضعف پيدا نخواهد شد.
ادبيات ما نيز اين مطلب را تاييد مينمايد:
زيبه انديش، اي زيبا پسند
زيبه انديشان به زيبائي رسند

از منظر علم:
علم روانشناختي مي گويد: افراد موفق کساني هستند که موفقيت خويش را باور دارند. توضيح ميدهند که ذهن انسان مجهز به ميکانيزم شکست و پيروزي است. و شما به کارخانه ذهن مي تواني پيروزي و مي تواني شکست سفارش بدهي. همانگونه که به کارخانه ها اجناس مختلف سفارش مي دهي.
مثال ميزنند: فرمانده بدن انسان مغز است، مغز است که فرمان مي دهد برو، بيا، بخور و نخور و… کساني مي خواهند به قله کوه صعود کنند، پاي کوه بابا، کو ه پامير و… مي روند، به طرف کوه نگاه مي کنند، عده اي با نشاط و شادماني مي گويند: مي توانيم به قلعه کوه صود نمائيم، قدرت، توان و نيرو داريم، مغز وقتي اطمينان و اعتماد به نفس را مي نگرد، پيام توان و تصميم را به اعضاء و عضلات بدن مي فرستد، لذا بدن براي رسيدن به قلعه کوه آمادگي مي گيرد و فشارها و ناگواريها را تحمل مي کند. عده اي ديگر هنگامي که به کوه سر بفلک مي نگرند، خود را مي بازند و مي گويند: نمي توانيم به قله کوه برسيم، تا وسط ها مي رويم و بر ميگرديم، و بر ميگرديم مغز اين باور و پيام را دريافت مي کند و توسط اعصاب به عضلات، پا و ساير اعضاء منتقل مي کند، آنها به همان تناسب آمادگي مي گيرند و بيشتر پا جلو نمي گذارند.

از منظر تجربه:
بررسي و ارزيابي علل موفقيت ها، ناکامي ها، پيشرفتها، عقب ماندگيها، پيروزيها، و شکستهاي ملل جهان، بيانگر اين واقعيت و حقيقت است، هر ملتي که به توانمندي و خلاقيت خويش باور داشته اند و براي شگوفائي، رشد و پيشرفت شان گام بر داشته اند، به آرمان شان دست يافته اند و طعم شيرين موفقيت را چشيده اند. مثال در هر زمينه و بخش، فراوان است.

دوم: شناخت راهکار موفقيت:
جهان زيبائي که در آن زيست و زندگي مينائيم بر اساس سبب و مسبب پايه ريزي و تهداب گذاري شده است، هيچ کاري (غير از معجزات) بدون آشنائي با آن و بدون کمک و کار گيري راهکارش امکان پذير و شدني نيست، از اين رو يکي از عوامل موثر موفقيت، شناخت راهکار و استفاده بهينه از آن است:

1- تحول فکري:
رفتار کردار، زندگي و روابط اجتماعي هر کس انعکاس افکار و باورمندي اوست، از اين رو کاميابي و ناکامي انسان، ريشه در عقيده، انديشه، نگاه، نگرش و باور انسان دارد. لذا بايست مواظب و مراقب باشيم که افکار منفي وارد انديشه ما نشود و سعي ورزيم که روحيه مثبت را در خويش پرورش دهيم و به خود القاء کنيم و بقبولانيم که چنانچه هدفمندانه دنبال خواستهاي مان برويم به آن دسترسي پيدا مي کنيم.
ان الله لايغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (رعد 11)

2. صداقت:
انسان براي انجام هر کار، به آرامش فکري و روحي نيازمند است، که يکي از ابزار پديد آورنده و افريننده آرامش، صداقت و درستکاري است. از ويژگي صداقت آنست که از تشويق، استرس و دغدغه پيشگيري مينمايد و به انسان آرامش و اطمينان جرأت و جسارت مي بخشد.
النجاة في الصدق
نجات انسان در صداقت گفتار و کردار است
ناپلئون: کسي که صداقت را کنار مي گذارد، دير يا زود اعتبار و شهرتش را از دست مي دهد.

3. خودباوري و اعتماد به نفس:
در ميان عوامل، راهکار و ابزاري که زمينه ساز و بستر آفرين دستيابي به هدف و آرمان، رشد و بالندگي، ترقي و تکامل، صنعت و تکنولوژي، فتح و پيروزي و… باشد، کارايي، کارامدي، تاثير گذاري و نقش "اعتماد به نفس" بر جسته تر و ممتاز تر از ساير عوامل مي باشد.

تعريف اعتماد به نفس
اگر بخواهيم براي اعتماد به نفس تعريف داشته باشيم، بايد چنين تعريف نمائيم:
اعتماد به نفس، باور داشتن به توانمندي، کار آمدي و قابليت انسان.
در انگلستان نجار جواني را به محکمه برد تا براي آنجا صندلي و چوکي بسازد، نجار صندلي بسيار محکم و زيبا درست مي نمود و براي آن بسيار دقت مي کرد و زحمت مي کشيد. به او گفتند چرا اين قدر محکم مي سازي و چرا اينگونه وقت تلف مي کني؟ پاسخ داد براي اينکه مي خواهم روزي خودم روي آن بنشينم، پس از پايان آن کار، نجاري را رها نمود به سراغ تحصيل رفت و زحمت فراگيري دانش را کشيد و بعدها قاضي شد، آهسته آهسته به همان مقام رسيد و روي همان صندلي که خود ساخته بود نشست.
در فرانسه در مغز يک عسکر و سرباز خطور نمود و چرقه زد که بايد به رتبه نظامي مارشالي برسد، در اتاق خود قدم مي زد و مي گفت بايد مارشال شوم، اين تصميم، انگيزه رفتن به سوي تحصيل و فراگيري فنون نظامي شد، سختي و فشار دوران تحصيل را تحمل نمود و ناگواري، مشکلات و مشقت رشته نظامي را به جان پذيرا شد، سر انجام به هدف آرمان خويش رسيد.

در روايت داريم: بزرگترين سرمايه، اعتماد به نفس است.
چنانکه کسب و تجارت بدون سرمايه نمي شود و در تجارت و معاملات هر اندازه سرمايه و چرخش و گردش ثروت زيادتر باشد، درامد و فايده آن فزون تر خواهدبود، موفقيت و رشد نيز بدون اعتماد به نفس امکان پذير نيست و به هر تناسب که ضريب اعتماد به نفس بيشتر باشد، موفقيت و دستيابي به هدف بيشتر خواهد بود.
انسان سعي نمايد به توانمندي و کارايي خود متکي باشد، و توقع و چشم داشتي از ديگران نداشته باشد زيرا وابستگي به غير، اعتماد به نفس را متزلزل و تضعيف مي نمايد و کمک و مساعدت ديگران، پشت کار و تلاش را از انسان سلب مي کند.
کسي که در کارها و تصميم گيريها. با شک و ترديد بنگرد و نسبت به مبادرت و اقدام به کارها متزلزل و فاقد اعتماد به نفس باشد، و براي انجام عمل، تشويش و دغدغه داشته باشد، برايش تبعات و پيامد هاي منفي دارد که برخي آنها عبارتند از:
1.
اضطراب و استرس
2.
بي هدفي
3.
تضييع استعداد و خلاقيت
4.
عقب ماندگي در زندگي
5.
ناکامي در امور

سوم: پشت کار و سخت کوشي:
انسان هدفمند و آرمانگرا که عشق و علاقه دارد، در کار، حرفه، تخصص، مقام و فعاليت سياسي مورد علاقه اش موفقيت و کارايي داشته باشد و به آنچه گرايش، تمايل و دلبستگي دارد، دست يابد، و به خواست قلبي و آرزوي دروني اش نايل شود وروند رسيدن به آن، تلاش، تکاپو، سخت کوشي و پشت کار است.
مطالعه و پژوهش پيرامون کشورهاي توسعه يافته، پيشرفته و متمدن، نشان مي دهد که هر ملت و کشوري که در ابعاد مختلف، رشد نموده و ترقي کرده اند، رمز موفقيت شان در تصميم گيري جهت شتافتن به سمت و سوي پويائي و بالندگي، و رفتن دنبال علم و تکنولوژي، به ميزان تکاپو و سخت کوشي شان بستگي داشته است.
اسلام هم نه تنها اين مساله را تاييد نموده که به آن سفارش، توصيه و تاکيد کرده و آن را رمز، اکسير و عامل موفقيت دانسته است.

ليس للانسان الا ما سعي
لا تنس نصيبک من الدنيا
پيامبر اکرم(ص): اياک و الکسل و الزجر فانهما يمنعاک من حظک من الدنيا و الاخرة
امام رضا(ع): اعمل لدنياک کانک تبقي ابدا و اعمل لا خرتک کانک تموت غدا
بدين ترتيب عوامل رشد فردي، بالندگي اجتماعي، پويائي فرهنگي، پيشرفت علمي، ترقي تکنولوژي و بهبود وضعيت اقتصادي و… در گرو شناخت راهکار ها و استفاده بهينه از استعداد، خلاقيت و توانمندي، و بهره گيري از تلاش و تکاپوي جامعه و دولت است

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر