انتخاب زبان:  

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشور

 

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي گروه پزشكي خارج از كشور بر اساس محورهاي زيرا انجام مي پذيرد:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط قانوني وزارت متبوع

2-   طول مدت دوره تحصيلي در مقاطع رشته هاي مختلف

3-   محتواي برنامه دوره هاي آموزي و ميزان واحدها و دروس (علوم پايه و باليني) گذرانده شده

4-   نوع امتحانات گذرانده شده كه منجر به اخذ مدرك گرديده است

5-   اظهار نظر سرپرستي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل به كشور مربوطه

6-   كاتالوگ و ساير مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بديهي است تعيين اعتبار دانشگاه مي تواند مختص به تعيين اعتبار تمام يا تعدادي از رشته هاي تحصيلي و يا مقاطع خاصي از يك رشته تحصيلي در دانشگاه مورد نظر باشد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر