انتخاب زبان:  

ضوابط  و مراحل ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته پزشكي عمومي دانشگاههاي خارج از كشور

 

معيارهاي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره دكتراي پزشكي عمومي دانشگاههاي خارج از كشور بر اساس معيارهاي زير انجام مي گردد:

معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط قانوني وزارت متبوع

طول مدت دوره تحصيلي و محتواي برنامه دوره هاي آموزشي

نوع امتحانات گذرانده شده كه منجر به اخذ مدرك گرديده است

قبولي در امتحانات داخلي مورد نظر (در ايران)

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر