انتخاب زبان:  

معيارهاي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي تخصصي خارج از كشور:

 

اعتبار دانشگاه محل تحصيل دوره دكتراي پزشكي عمومي و دوره تخصصي در خارج از كشور  بر اساس ضوابط وزارت متبوع

طول دوره رشته تحصيلي و محتواي برنامه هاي دوره آموزشي و سمت متقاضي در طي دوره تخصصي

مشخصات و نحوه اخذ مدرك تخصصي و نوع امتحانات گذرانده شده كه منجر به اخذ مدرك گرديده است

اصل مهم: بررسي وا رزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي تخصصي پزشكي منوط به انجام ارزشيابي و تائيد مقطع دوره دكتراي پزشكي عمومي متقاضي و در نتيجه ارائه گواهي فراغت از تحصيل در مقطع دكتراي حرفه اي  پزشكي مي باشد.

 

ملاك هاي ارزشيابي از نظر طول دوره تحصيلي به شرح زير مي باشند:

1-   حداقل طول دوره تحصيلي در مقطع دكتراي پزشكي عمومي 6 سال (2 سال علوم پايه و  4 سال باليني)

2-   حداقل طول دوره كارورزي در مقطع دكتراي پزشكي عمومي به مدت 18 ماه

ب) مراحل ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره دكتراي پزشكي عمومي دانشگاههاي خارج از كشور

 

مدارك تحصيلي دانش آموختگان متقاضي ارزشيابي در ابتدا توسط كارشناسان اداره كل دانش آموختگان از نظر صحت صدور مدارك ، معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل و مدت تحصيل بررسي و در صورت تاييد جهت اخذ تصميم به كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي پزشكي عمومي ارجاع و به شرح ذيل اتخاد تصميم مي گردد:

1-مدارك تحصيلي متقاضيان در كميسيون ارزشيابي پزشكي مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل، طول دورة تحصيل (حداقل 6 سال طول دوره تحصيلي) بررسي و درصورتي كه مورد تاييد قرار گيرد متقاضي بصورت واجد شرايط شركت در امتحان پيش كارورزي (پره انترني ) شناخته مي گردد و توسط اداره كل دانش آموختگان جهت شركت در امتحان پيش كارورزي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي معرفي مي شود.

تبصره 1: حداقل طول  دوره تحصيلي گذرانده شده مورد قبول (پس از كسر دوره كارورزي طي شده در خارج از كشور) جهت شركت متقاضيان در امتحان پيش كارورزي  6 سال مي باشد.

تبصره 2: متقاضياني كه طول دوره تحصيلي آنان (علوم پايه و باليني ) كمتراز 6 سال باشد جهت شركت در امتحان پيش كارورزي ملزم به طي كسر دوره تحصيلي محاسبه شده مي باشند. تعيين بخشهاي آموزشي دوره تحصيلي به عهده كميسيون ارزشيابي پزشكي است. بديهي است طول مدت دوره مذكور از مدت كارورزي متقاضي كسر نخواهد گرديد.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشكي عمومي دانشگاههاي خارج از كشور كه داراي گواهي قبولي در امتحانات زير باشند از شركت در امتحان پيش كارورزي معاف مي باشند.

1-   تمام مراحل ECFMG و يا USMLE آمريكا و كانادا

2-   تمام مراحل امتحان PLAB رشته پزشكي انگلستان

3-   كنكور انترني فرانسه

4-   امتحان نهايي ساير دانشگاههاي خارج از كشور كه به تاييد شورايعالي ارزشيابي رسيده باشد.

3-  مدارك تحصيلي متقاضياني كه پس از شركت در امتحان پيش كارورزي موفق به دريافت نمره قبولي شوند جهت تعيين طول مدت كارورزي مجدداً در كميسيون ارزشيابي پزشكي مطرح مي گردد و بر اساس دانشگاه محل تحصيلي و طول دوره كارورزي گذرانده شده در دانشگاه محل تحصيل خارج از كشور، مدت دوره كارورزي متقاضي تعيين وجهت گذراندن دوره مذكور به يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور معرفي مي گردد.

تبصره 1: حداقل طول دوره كارورزي لازم در مقطع پزشكي عمومي 18 ماه مي باشد.

تبصره 2: در مورد متقاضياني كه پس از اتمام دوره دانشجوئي (علوم پايه و باليني) ، دوره كارورزي را در مراكز آموزشي معتبر دانشگاههاي خارج از كشور نگذرانده باشند  در صورت قبولي در امتحان پيش كارورزي ملزم به طي 18 ماه دوره كارورزي در يكي از مراكز آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور هستند.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشكي دانشگاههاي خارج از كشور كه داراي يكي از شرايط زير باشند از گذراندن دوره كارورزي مدت 18 ماه معاف بوده و صرفاً جهت آشنائي با نظام آموزشي بهداشتي درماني كشور ايران ملزم به طي سه ماه دوره كارورزي در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي ايران مي باشد.

1-دارندگان گواهينامه پزشكي عمومي آمريكا و كانادا

2- كسانيكه دوره يكساله HOUSE JOB .  و دوره دو ساله (Senior House Officer) و يك سال كار عملي بعنوان REGISTRAR  را در مراكز آموزش پزشكي انگلستان انجام داده باشند.

3-افرادي كه دوره 18 ماهه (ARZT IN PRAKTIKUM) AIP  را در آلمان (بيمارستانهاي رسمي دانشگاهي ) طي نموده باشند.

4-    داشتن گواهينامه Doctorat En Medicine فرانسه

5-  داشتن گواهينامه هاي پزشكي عمومي ساير كشورهاي كه اعتبار گواهينامه به تائيد شورايعالي ارزشيابي رسيده باشد.

تبصره 4: كسانيكه نتوانند در امتحان پيش كارورزي قبول شوند در صورت درخواست ارزشيابي در يكي از مقاطع ليساني يا فوق ليسانس براساس ضوابط و شرايط انتقال در هر يك از دو مقطع همانند دانشجويان مردودي داخل كشور در مورد آنان عمل خواهد شد.

تبصره5: ضوابط ارزشيابي فوق براي دانش آموختگان رشته پزشكي عمومي كه از تاريخ 28/4/77 شروع به تحصيل نموده اند قابل اجرا مي باشد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر