انتخاب زبان:  

ضوابط و مراحل ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي فوق تخصصي خارج از كشور

 

 چگونگي  ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي فوق تخصصي دانشگاههاي خارج از كشور بر اساس معيارهاي ارزشيابي زير انجام مي پذيرد.

      معتبر بودن دانشگاه و مركز آموزشي محل تحصيل دوره فوق تخصصي بر اساس ضوابط قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

      مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصي طي شده با عنوان مقطع تحصيلي (بورد تخصصي )قبلي متقاضي طبق ضوابط و مقررات آموزشي داخل كشور

      طول و محتواي برنامه آموزشي رشته فوق تخصصي و سمت متقاضي در طي دوره فوق تخصصي در خارج از كشور

اصل مهم: بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي فوق تخصصي  خارج از كشور منوط به انجام ارزشيابي و تائيد مقطع تخصصي (دانشنامه تخصصي) و در نتيجه ارائه گواهي فراغت از تحصيل در مقطع تخصصي (بورد) رشته گذرانده شده مي باشد.

 

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر