انتخاب زبان:  

ضوابط و مراحل ارزشيابي مدارك‌تحصيلي دانش‌آموختگان رشته دكتراي دندانپزشكي عمومي دانشگاههاي خارج از كشور

 

الف) معيارهاي ارزشيابي:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

2-   داشتن ديپلم كامل متوسطه

3-   شرايط ورود به دوره دندانپزشكي عمومي

4-   طول و محتواي برنامه تحصيلي

ب) مراحل ارزشيابي :

1-  مدارك تحصيلي دانش آموختگان متقاضي ارزشيابي ابتدا توسط كارشناسان اداره كل امور دانش آموختگان از نظر صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بررسي و در صورت تاييد جهت تعيين ارزش به كميسيون ارزشيابي دندانپزشكي اداره كل امور دانش آموختگان ارجاع مي گردد.

2-  مدارك تحصيلي متقاضيان در كميسيون ارزشيابي دندانپزشكي از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصيل و طول دوره تحصيلي بررسي ميگردد و در صورت تاييد تحصيلات گذرانده شده ارزشيابي لازم بعمل آمده و متقاضيان واجد شرايط شركت در دوره تكميلي شناخته مي گردند.

تبصره 1: تعيين تعداد واحدهاي درسي ضروري در دوره تكميلي و لزوم تدوين پايان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصيل، طول دوره آموزشي و واحدهاي درسي گذرانده شده، توسط كميسيون دندانپزشكي صورت مي گيرد.

3-  پس از ارزشيابي اوليه، چنانچه متقاضي واجد شرايط شركت در دوره تكميلي گردد، جهت گذراندن دوره تكميلي (با ذكر تعداد و نوع واحدهاي ضروري) به دبيرخانه شوراي آموزشي دندانپزشكي و تخصصي معرفي ميگردد.

4-  كليه افراد معرفي شده به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي طبق ضوابط آن دبيرخانه به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور معرفي مي گردند.

5-  مدارك تحصيلي متقاضيانيكه با موفقيت دوره تكميلي تعيين شده را گذرانده اند، همراه با گواهي و ريز نمرات رسمي طي دوره تكميلي توسط دانشگاه محل تحصيل كه به تاييد دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي رسيده است در كميسيون ارزشيابي دندانپزشكي مطرح و تعيين ارزش ميگردد.

تبصره 2: كليه دانش آموختگان رشته دندانپزشكي پس از قبولي در امتحانات مربوطه و طي دوره هاي تكميلي و اخذ عنوان دكتري دندانپزشكي مي توانند خدمات درماني خود را ارائه نمايند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر