انتخاب زبان:  

چگونگي ارزشيابي رشته هاي تحصيلي كه بر اساس نظام مصوب آموزشي داخل كشورجزء رشته هاي موجود در ايران نمي باشند

 

1-  مدرك تحصيلي رشته دكتري كايروپراكتيك (D.C) صادره از دانشگاههاي مورد تاييد (Chiropractic Council on USA Education) C.C.E و با ارائه State Board و National Board  بعنوان دكتري حرفه اي كايروپراكتيك تاييد مي گردد.

2-  مدرك تحصيلي رشته طب سوزني در مقاطع B..S و M.S و Ph.D صادره از دانشگاههاي معتبر پس از ارزشيابي تطبيقي بر اساس سيستم آموزشي داخل كشور و نظر كميسيونهاي ارزشيابي تعيين ارزش ميگردد.

الف: اين رشته ها براي پرشكان و متخصصين باليني بعنوان مقطع تخصصي محسوب نشده و صرفاً مي توانند بعنوان روش درماني با اخذ گواهي صحت صدور برابر مقررات درماني كشور فعاليت نمايند.

ب: دوره هاي كوتاه مدت اين رشته قابل ارزشيابي نمي باشد (كمتر از 6 ماه).

3-  مدرك تحصيلي رشته طب يوناني صادره از دانشگاههاي معتبر در مقاطع مختلف پس از ارزشيابي تطبيقي بعنوان مقطع مربوطه (گياه درماني يوناني) ارزشيابي مي گردد.

كليه رشته هاي فوق به جز كايروپراكتيك جزء رشته هاي گروه پيراپزشكي محسوب و محدوده وظايف كاري دارندگان اين مدارك تابع ضوابط و مقررات گروه پيراپزشكي مي باشد.

پيشنهاد مي گردد افراد قبل از شروع به تحصيل در رشته هايي كه در سيستم آموزشي مصوب داخل كشور وجود ندارند مثل استئوپاتي يا هموپاتي از نظر ارزشيابي رشته، مقطع و محل تحصيل (ضمن ارسال يك نسخه از كاتالوگ محل تحصيل و سرفصلهاي آموزشي مورد نظر) يا اداره كل دانش آموختگان مشاوره نمايند.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر