انتخاب زبان:  

ارزشيابي مقاطع دكتراي گروه پزشكي

 

اداره امور دانشجويی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص پذيرش مدارك دانشجويان دوره های دکتری و الزام آنان جهت گذراندن دروس آموزشی اعلام نمود که از نظر آن اداره  گذراندن اين دوره ها اجباری نمی باشد و شرط لازم جهت اخذ پذيرش و تاييد آن نمی باشد اما با توجه به قوانين موجود که پيوست می باشد، ارزشيابی مدارک آنها در قالب اين قوانين صورت می پذيرد. لذا توصيه می گردد چنانچه فرد مايل است دوره های آموزشی را سپری نمايد با توافق استاد و دپارتمان در دروس مربوط به رشته تحصيلی شرکت و گواهی لازم را اخذ نمايد تا در هنگام ارزشيابی مدارک تحصيلی مدنظر قرار گيرد. ضمنا مسئوليت عدم ارائه گواهی های معتبر در خصوص دروس آموزشی در هنگام ارزشيابی مدارک تحصيلی بعهده دانش آموخته می باشد.

 

ارزشيابی مدارک بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:

- همگن و مرتبط بودن و نبودن عنوان و محتوای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

- معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع و کشور صادر کننده

- طول مدت دوره تحصيل و واحدهای درسی گذرانده شده در دوره دکتری

- محتوی کار پژوهشی مندرج در پايان نامه دکتری

ضوابط تعيين نوع مقطع دکتری (PhD):

1- در صورت همگن و مرتبط بودن عنوان و محتوای دوره کارشناسی ارشد و دکترا (PhD) و وجود ارتباط منسجم بين اين دو دوره تحصيلی، ارزشيابی مقطع دوره دکتری به صورتهای زير انجام می پذيرند.

1-1- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در حين طی دوره کارشناسی ارشد و دکتری واحد درسی رسمی و متعارف را گذرانده باشند نيز به ماخذ دکترای تخصصی (PhD) تعيين ارزش می گردند.

1-2- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در هيچ يک از مقاطع کارشناسی ارشد (فوق ليسانس پژوهشی) و دکتری واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند به ماخذ دکترای پژوهشی (PhD) تعيين ارزش می گردند.

2- در صورت همگن و مرتبط نبودن عنوان و محتوای دوره کارشناسی ارشد و دکتری و عدم وجود ارتباط منسجم و هماهنگ بين اين دو دوره تحصيلی، ارزشيابی مقطع دوره دکتری به صورتهای زير انجام می پذيرد.

2-1- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع دکترا واحدهای درسی رسمی و متعارف را گذرانده باشند به ماخذ دکتری تخصصی (PhD) تعيين ارزش می گردند.

2-2- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع دکتری واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند عليرغم گذراندن واحدهای درسی رسمی در مقطع کارشناسی ارشد به ماخذ دکترای پژوهشی (PhD) ارزشيابی می گردند.

2-3- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع قبلی دارای مدرک دکترای گروه پزشکی عمومی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) باشند و در مقطع دکترا PhD واحدهای درسی رسمی و متعارف را گذرانده باشند به ماخذ دکتری تخصصی PhD ارزشيابی می گردد.

2-4- مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری که در مقطع قبلی دارای مدرک دکترای گروه پزشکی عمومی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) باشند و در مقطع دکترا PhD واحدهای درسی رسمی و متعارف را نگذرانده باشند به ماخذ دکتری پژوهشی PhD ارزشيابی می گردد.

تبصره: ملاک ارزشيابی واحد های درسی رسمی گذرانده شده ارائه رسمی ريزنمرات از واحد آموزشی دانشگاه محل تحصيل می باشد و حداقل واحدهای درسی مورد قبول طی شده در هر يک از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتيب 20 و 30 می باشد.

2-5- مدارک تحصيلی کليه کسانی که از تايخ 1/ 1/ 78 به بعد مقطع PhD را در يکی از دانشگاه های خارج از کشور گذرانده اند چنانچه رشته تحصيلی فرد در هر سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و PhD همگون باشد، در صورت گذراندن کورس در دوره فوق ليسانس و نداشتن کورس در مقطع PhD با نظر کميسيون به عنوان دکتری تخصصی ارزشيابی می گردد.

2-6- در صورت غيرهمگون بودن مقطع قبلی با رشته تحصيلی و عدم گذراندن کورس در طول تحصيل در مقطع PhD مدرک به عنوان دکتری PhD پژوهشی تعيين ارزش می گردد.

3- ضوابط تعيين رشته و گرايش تحصيلی به شرح زير می باشد:

3-1- ضوابط تعيين رشته و گرايش تحصيلی دانش آموختگان دوره دکتری بر طبق عنوان رشته ذکر شده در مدرک تحصيلی رسمی ارائه شده توسط دانشگاه محل تحصيل می باشد.

3-2- در صورتی که عنوان رشته تحصيلی به طور صحيح در مدرک تحصيلی ارائه شده ذکر نگرديده باشد تعيين رشته و گرايش آن بر اساس محتوای کار پژوهشی در پايان نامه و واحدهای درسی رسمی و متعارف گذرانده شده در دوره دکتری صورت می گيرد.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر