انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتListening در تافل

بخش
Listening امتحان تافل، توانائي شما در درك مكالمات انگليسي را مورد ارزيابي قرار ميدهد. اين مكالمات به لهجه American ميباشند و براي گوش دادن به آنها از هدفون استفاده ميشود. قبل از اينكه پاسخگوئي به سوالات اين بخش را شروع نمائيد، شدت صداي هدفون خود را تنظيم كنيد. در هنگام پخش مكالمات، عكسهائي نمايش داده ميشود كه يا تصوير گويندگان هستند و يا مربوط به موضوع مكالمات ميباشند.

در روز امتحان، زمان كل مربوط به اين بخش روي مونيتور كامپيوتر نمايش داده ميشود. زمان مربوط به پخش مكالمات كسر نميشود و فقط زمانيكه صرف پاسخگوئي به سوالات مينمائيد، محاسبه و كسر ميگردد. مكالمات فقط يكبار پخش ميشوند و شما حق هيچگونه يادداشت برداري نداريد. پس از اينكه سوالي را پاسخ داديد، بايد آنرا تائيد (
Confirm) نمائيد تا بتوانيد به سوال بعدي برويد. پس از تائيد نمودن پاسختان، ديگر نميتوانيد آنرا تغيير دهيد.

بخش
Listening اصطلاحا Computer-Adaptive ميباشد. بدين معنا كه هر سوالي كه مطرح ميشود بر اساس عملكرد شما در پاسخگوئي به سوالات قبلي ميباشد. اگر سوالهاي نخستين را درست پاسخ دهيد، سوالهاي بعدي مشكلتر ميشوند و البته امتيازي كه براي پاسخگوئي به سوالات مشكل در نظر گرفته ميشود، بيشتر از امتيازي است كه براي پاسخگوئي به سوالات آسان در نظر ميگيرند و اين يك حسن ميباشد. امتياز اين قسمت بر مبناي تعداد و درجه دشواري سوالات پاسخ داده شده، تعيين ميگردد. در اين قسمت، شما نميتوانيد به سوالات قبلي باز گرديد و براي پاسخگوئي به سوال بعدي، بايد سوالي را كه پيش رو داريد ابتدا پاسخ دهيد.

بخش
Listening امتحان تافل از دو قسمت A و B تشكيل شده است. قسمت A شامل 11 تا 17 مكالمه كوتاه بين دو نفر ميباشد. پس از شنيدن هر مكالمه، به يك سوال چهار گزينه اي در مورد آن بايد پاسخ دهيد. در اين قسمت تصويري كه نمايش داده ميشود حاوي اطلاعات مفيدي نيست و از تمركز كردن روي آن پرهيز نمائيد. در قسمت B، بايد به 5 تا 7 مكالمه طولاني و كنفرانس گوش دهيد. پس از هر مكالمه يا كنفرانس، بايد به چندين سوال پاسخ دهيد. تعداد كل سوالهاي قسمت B، بين 20 تا 33 عدد ميباشد. بر خلاف قسمت A، تصاويري كه در قسمت B نمايش داده ميشوند، در درك مكالمه و پاسخگوئي به سوالات از اهميت زيادي برخوردار ميباشند.

استراتژيهاي زير جهت پاسخگوئي به سوالهاي قسمت
A مفيد خواهند بود.

استراتژي اول : تمركز بر روي گوينده دوم

در مكالمات قسمت
A، معمولا آنچه كه گوينده دوم ميگويد مورد سوال واقع ميشود. بنابراين بيشتر روي گوينده دوم تمركز نمائيد. البته توجه به آنچه كه گوينده اول ميگويد، در درك بهتر مكالمه مفيد است. به مثال زير توجه نمائيد:


Woman: How do you like your literature class?

Man: I love it; the professor is terrific.

Question: What does the man mean?

(A) The teacher is excellent.

(B) The professor thinks the new literature book is great.

(C) He likes the subject, but he is afraid of the professor.

(D) He thinks the class would be better with another teacher.


همانطور كه ملاحظه مينمائيد، جواب گوينده دوم مورد سوال قرار گرفته است. پاسخ صحيح گزينه A ميباشد.

استراتژي دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان تافل، شما بايد بتوانيد تغيير تن صداي گويندگان را بفهميد و معني آنرا تعبير كنيد. بنابراين، همواره مراقب تغيير تن صداي گويندگان باشيد. افزايش تن صدا نشان دهنده تعجب، پرسش و يا مخالفت ميباشد و كاهش آن، نشان دهنده موافقت است. به مثال زير توجه نمائيد:Woman: They don't know the news yet.


Man: They don't?


Question: What does the man imply?


(
A) They don't want to hear the news yet.


(
B) He already told them the news.


(
C) He is surprised that they don't know the news.


(
D) They don't have any way to hear the news.

 تن صداي گوينده مرد هنگاميكه ميخواهد عبارت
don't را تلفظ نمايد، افزايش مي يابد. اين امر نشان دهنده تعجب وي است و پاسخ صحيح گزينه C ميباشد. اگر تن صداي وي هنگام تلفظ عبارت don't كاهش يابد، نشان دهنده هم عقيده بودن وي با گوينده زن ميباشد.

استراتژي سوم : توجه به لغات كليدي و مترادف
توجه نمودن به لغات كليدي يك مكالمه، فهم آنرا آسانتر مينمايد. اين لغات كليدي معمولا بصورتي ديگر (مترادف) در گزينه ها بكار ميروند. يافتن لغات كليدي و مترادف كمك موثري جهت پيدا نمودن گزينه صحيح ميباشد. به مثال زير توجه نمائيد:Woman: What's this?

Man: It's a composition Peter wrote for his business class.

Question: What does the woman mean?

(A) This class was for peter.

(B) This is an essay Peter composed for a course.

(C) Peter's taking this composition to class.

(D) Peter is not interested in his composition course.همانطور كه ملاحظه مينمائيد، لغت كليدي استفاده شده در گفته مرد،
composition بمعناي انشاء ميباشد كه مترادف آن، لغت essay است. پس گزينه B صحيح ميباشد.

استراتژي چهارم : توجه به افعال تركيبي

افعال تركيبي در برخي از سوالات
Listening مورد پرسش قرار ميگيرند. اين افعال از تركيب يك فعل با يك حرف اضافه (مانند on ،in ،at ،off و ...) بوجود مي آيند و معني آنها كاملا متفاوت با معني فعل اصلي است. به مثال زير توجه نمائيد:Man: What time does the meeting start?

Woman: Didn't you hear that it was called off by the director?

Question: What does the woman say about the meeting?

(A) The director called a meeting.

(B) The director phoned her about the meeting.

(C) The director called the meeting to order.

(D) The director canceled the meeting.call off يك فعل تركيبي است و معناي آن لغو نمودن است. مترادف آن لغت cancel ميباشد و بنابراين گزينه D صحيح است. فعل call بمعناي صدا زدن و تلفن زدن ميباشد، اما با اضافه شدن حرف اضافه off به آن، معني عبارت حاصل بكلي تغيير نموده است.

استراتژي پنجم : توجه به اصطلاحات
اصطلاحات در برخي از سوالات
Listening مورد پرسش قرار ميگيرند. جهت پاسخگوئي به اين دسته از سوالات، بايد اصطلاحات رايج در زبان انگليسي را بلد باشيد. به مثال زير توجه نمائيد:


Man: Tom is a full-time student and is holding down a full-time job.

Woman: He's really burning the candle at both ends.

Question: What does the woman say about Tom?

(A) He's lighting a candle.

(B) He's holding the candle at the top and the bottom.

(C) He's doing too much.

(D) He's working as a firefighter.عبارت burn the candle at both ends يك اصطلاح است و بمعناي سخت تلاش نمودن ميباشد و هيچ ربطي به شمع روشن كردن ندارد (شمع = candle). لذا گزينه C صحيح ميباشد.

استراتژي ششم : توجه به معاني متعدد يك لغت
در زبان انگليسي، اكثر لغات بيش از يك معني دارند و اين موضوع در برخي از سوالات قسمت
Listening مورد پرسش قرار ميگيرد. به مثال زير توجه نمائيد:


Man: Jack's been very busy lately, hasn't he?
Woman: Yes, He's running his father's office.
Question: What does the woman mean?
(
A) Jack runs to his father's office.
(
B) Jack's father is running for a public office.
(
C) Jack manages his father's office.
(
D) Jack is running away from his father's office.در اين سوال، معني لغت
run مورد نظر ميباشد. اين لغت معاني متعددي دارد كه مشهورترين آنها، دويدن ميباشد. اما در اين سوال اين معني مورد نظر نيست. در اينجا run بمعناي مديريت كردن بكار رفته است و بنابراين گزينه C صحيح ميباشد.

استراتژي هفتم : توجه به تلفظ لغات
در زبان انگليسي، برخي لغات از لحاظ تلفظ با هم شبيه هستند اما از لحاظ معني بسيار متفاوت ميباشند مانند:
Living و Leaving، يا tall و ball، يا apartment و department و .... در هنگام گوش دادن به مكالمات، بايد به اينگونه لغات توجه نمائيد. مثال زير را در نظر بگيريد:


Man: Why couldn't Mark come with us?
Woman: He was searching for a new apartment.
Question: What those the woman say about Mark?
(
A) He was in the department office.
(
B) He was looking for a place to live.
(
C) He was working on his research project.
(
D) He had an appointment at church.


لغات
research و church از لحاظ تلفظ به لغت search، و لغت department از لحاظ تلفظ به لغت apartment شبيه هستند. اما هيچكدام از گزينه هائي كه اين لغات در آنها بكار رفته اند پاسخ سوال نميباشند. پاسخ صحيح گزينه B ميباشد.

استراتژي هشتم : توجه به جزئيات
به اطلاعات و جزئياتي كه در يك مكالمه داده ميشود به دقت گوش دهيد. معمولا در بخش
Listening، صفتها مورد سوال واقع ميشوند. سعي كنيد صفتهائي را كه در طول مكالمه در مورد آنها صحبت ميشود، به خاطر بسپاريد. صفتهائي همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع ميشوند. به مثال زير توجه كنيد:


Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie.
Woman: How many do we need?
Man: We’ll need five apples to make the pie.

 

سوالي كه ممكن است در رابطه با اين گفتگو مطرح شود اينستكه چه تعداد سيب مورد نياز ميباشد.

استراتژي نهم : تعبير و تفسير
همچنان كه به مكالمه گوش ميدهيد، خود را به جاي گوينده قرار دهيد و سپس سعي كنيد تا جمله اي را كه گوينده ميگويد تعبير و تفسير نمائيد. يك نوع از سوالاتي كه در بخش
Listening
امتحان تافل مطرح ميشوند مربوط به همين نكته است. به مثال زير توجه نمائيد:


Woman: I think I’m sick with the flu.
Man: Why don’t you go see the campus doctor?
Sample Question: Why did the man mention the campus doctor?
Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu.


استراتژي دهم : پيدا كردن معني پنهان
به دنبال معني پنهان يك عبارت بگرديد. اگر گوينده در پاسخ به سوالي، عبارتي را بيان نمود كه در نگاه اول بنظر نميرسيد ربطي به سوال داشته باشد، بدانيد كه پاسخ اصلي در معناي عبارت گفته شده، نهفته است. به مثال زير توجه نمائيد:


Man: Are you going to be ready for your presentation?
Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due.


در نگاه اول بنظر نميرسد كه زن، جواب مرد را داده باشد. او جوابي داده است كه ربط كمي به سوال دارد. اما اگر عميقتر به جواب وي نگاه كنيد، متوجه ميشويد كه جواب اصلي در معني عبارت بيان شده نهفته است. از آنجا كه زن براي آماده سازي نيمه اول سخنراني خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقي بايد پنج ساعت ديگر وقت صرف كند تا نيمه دوم را هم آماده نمايد. از طرفي، يكساعت به زمان برگزاري سخنراني وي بيشتر نمانده است، پس او نميتواند سخنراني خود را برگزار نمايد. بنابراين هر چند كه جواب داده شده از طرف وي در نگاه اول ربطي به سوال مرد ندارد، اما با كمي استدلال متوجه ميشويد كه جواب در معناي عبارت بيان شده از طرف وي نهفته است.

همانطور كه گفته شد، مطالب فوق در پاسخگوئي به سوالات بخش
A كارائي دارند. در بخش B، شما بايد ايده اصلي يك گفتگو يا سخنراني را متوجه شويد و به جزئياتي مانند مكان و زمان وقوع مكالمه، نامها، تصاوير، نمودارها و ... دقت نمائيد.

در قسمت
B، به چند جمله اي كه در اول مكالمه يا سخنراني گفته ميشود به دقت گوش دهيد. اين جملات حاوي اطلاعات ارزشمندي از قبيل زمان، مكان و موضوع گفتگو ميباشند و درك آنها كمك موثري به فهميدن كل مكالمه است. به مثال زير توجه نمائيد:


Man: May I help you?
Woman: Well, I hope so. I'm thinking about buying a new car and I saw one that I liked in your showroom.


دو سطر فوق، جملات اوليه از يك گفتگوي طولاني ميباشند. با دقت نمودن به همين چند جمله، شما متوجه ميشويد كه گويندگان فروشنده و خريدار اتومبيل ميباشند، مكان گفتگو نمايشگاه اتومبيل است و موضوع گفتگو، خريدن (فروختن) اتومبيل ميباشد. فهميدن اين مطالب، به درك بقيه مكالمه كمك شاياني مينمايد.

لغات مهم و ايده هاي اصلي يك مكالمه در طول گفتگو بارها تكرار ميشوند و شما بايد به دقت به آنها گوش دهيد. اين لغات به احتمال قوي، بيانگر ايده اصلي آن گفتگو ميباشند. بعنوان مثال، در مكالمه اي كه در مورد تجارت ميباشد، لغتهاي
commerce و trade بارها تكرار ميشوند.

مكالمات و گفتگوهاي قسمت
B بيشتر در مورد موضوعات دانشجوئي و آكادميك ميباشند. بنابراين مكان اين گفتگوها اغلب محوطه دانشگاه و يا كلاس درس است. عناوين موضوعاتي كه بيشتر در مورد آنها صحبت ميشود، عبارتند از:


Campus life: clothing, shopping, dining, phone call, health, housing, money, haircut, car, reading, mail, social & ...
Banking: customer, teller, cashier, deposit or withdraw money, pay bills, credit card, open an account, bank branch & ...
Entertainment: sports, movie, leisure & ...
Academic activities: administration activities, study activities & ...
Academic topics: economics, astronomy, optics, botany, zoology, sociology, meteorology, ecology, archaeology, anthropology & ...
Working experience: occupations, job hunting , job topic & ...
Feelings: in good or bad mood, tense, embarrassed, furious & ...


استراتژيهاي فوق هنگامي بيشترين كارائي را خواهند داشت كه شما به تعداد كافي لغت و اصطلاح بلد باشيد. كتاب
Essential Words for TOEFL & IELTS حاوي لغات ضروري ميباشد كه شما در امتحان تافل به آنها نياز داريد.

بالاي صفحه
نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر