انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالات Structure در تافل

در بخش
Structure امتحان تافل، دانش شما در تشخيص ساختار درست جملات انگليسي مورد سنجش قرار ميگيرد. تعداد سوالهاي اين بخش بين 20 تا 25 عدد ميباشد و زمان پاسخگوئي بين 15 تا 20 دقيقه است. نمره قسمت Structure با نمره انشاء تركيب ميگردد و نمره كلي Structure/Writing را كه عددي بين صفر تا 30 است، ميسازد.

قسمت
Structure اصطلاحا Computer-Adaptive ميباشد. بدين معنا كه هر سوالي كه مطرح ميگردد بر اساس عملكرد شما در پاسخگوئي به سوالات قبلي است. اگر سوالهاي نخستين را درست پاسخ دهيد، سوالهاي بعدي مشكلتر ميشوند و البته امتيازي كه براي پاسخگوئي به سوالات مشكل در نظر گرفته ميشود، بيشتر از امتيازي است كه براي پاسخگوئي به سوالات آسان در نظر ميگيرند و اين يك حسن ميباشد. امتياز اين بخش بر مبناي تعداد و درجه دشواري سوالات پاسخ داده شده، تعيين ميگردد. در اين قسمت، شما نميتوانيد به سوالات قبلي باز گرديد و براي پاسخگوئي به سوال بعدي، بايد سوالي را كه پيش رو داريد ابتدا پاسخ دهيد.

در اين بخش دو دسته سوال مطرح ميشود. در دسته اول، بايد جاي خالي را با گزينه صحيح پر كنيد. به مثال زير توجه نمائيد:


The columbine flower, ___________ to nearly all of the United States, can be raised from seed in almost any garden.
(
A) native
(
B) how native is
(
C) how native is it
(
D) is native


پاسخ صحيح گزينه
A ميباشد.

در دسته دوم، جمله اي داده ميشود كه زير چهار كلمه آن خط كشيده شده است. يكي از اين كلمات از لحاظ گرامري اشتباه بكار رفته است و بايد آنرا بيابيد. به مثال زير توجه نمائيد:


One of the most difficult problems in understanding sleep is determining what the functions of sleep is.


شما بايد بر روي كلمه
is كليك نمائيد چرا كه از لحاظ گرامري اشتباه به كار رفته است.

براي پاسخگوئي به سوالات اين بخش، دانستن گرامر ضروري است. به علت گستردگي مطالب، بيان استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالات
Structure در اين وب سايت ممكن نيست. لذا كتابهاي زير را معرفي نموده ايم تا با رجوع به آنها بتوانيد به دانش مورد نياز براي پاسخگوئي به سوالات Structure دست يابيد:

1. جلد دوم كتاب
English Grammar in Use، نويسنده Raymond Murphy

اين كتاب، گرامر زبان انگليسي را بطور كامل توضيح ميدهد و شامل تمرينهاي متعددي به همراه جواب ميباشد.

2.
Longman Preparation Course For the TOEFL Test، نويسنده Deborah Phillips، جلد A

مطالب بيان شده در اين كتاب براي پاسخگوئي به سوالات
Structure بسيار موثر و مفيد ميباشند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر