انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتReading در تافل

در بخش Reading امتحان تافل، توانائي شما در درك متون انگليسي مورد سنجش قرار ميگيرد. اين متون داراي موضوعات آكادميك ميباشند. تعداد متون تقريبا 5 عدد، تعداد سوالها بين 44 تا 55 عدد و زمان پاسخگوئي بين 70 تا 90 دقيقه ميباشند. در اين بخش، بر خلاف قسمتهاي Listening و Structure، شما ميتوانيد بين سوالها و متون رفت و برگشت نمائيد و يا بدون اينكه به سوالي پاسخ دهيد، به سراغ سوال بعدي برويد. اين بخش از امتحان Computer Adaptive نميباشد.

جهت پاسخگوئي به سوالات
Reading، بكارگيري استراتژيهاي زير مفيد خواهند بود.

استراتژي اول : مرور سريع و سطحي كل متن (
Scan & Skim)
اولين كاري كه شما بايد انجام دهيد اينستكه بفهميد كه يك متن در رابطه با چه موضوعي است. براي اينكار نيازي نيست كه كل متن را بدقت بخوانيد. جهت درك موضوع كلي يك متن، بهترين و سريعترين روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانيد. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه اي از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلي متن دستتان ميايد و از طرفي ميدانيد كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبي است. به مثال زير توجه نمائيد:

مثال : پاراگراف اول يك متن در مورد
Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) ميباشد. اگر سوالي در مورد Poetry مطرح شود، بديهي است كه در پاراگراف دوم بايد بدنبال جواب آن بگرديد.

به اين روش اصطلاحا
Scan & Skim نيز ميگويند. اين استراتژي، كاربرد بسيار زيادي دارد و در قسمتهاي بعد، از آن استفاده خواهد شد.

استراتژي دوم : يافتن لغات كليدي (
Key Words)
هنگاميكه مي خواهيد به يك سوال
Reading پاسخ دهيد، بصورت تصادفي به جستجوي جواب آن در كل متن نگرديد. هر سوال در بخش Reading، سرنخهائي دارد كه به كمك آنها ميتوان فهميد كه در كجاي متن به دنبال پاسخ بايد گشت. يكي از اين سر نخها، لغات كليدي ميباشند كه در پرسش استفاده شده اند. اين لغات كليدي در متن هم موجود ميباشند. با مرور سريع متن، سعي كنيد كه اين لغات كليدي را پيدا كنيد. پاسخ سوال، در محدوده همين لغات كليدي است. به مثال زير توجه نمائيد :


What caused Martin to suddenly return to Paris?

لغت كليدي در اين پرسش، كلمه Paris است. شما بايد با مرور سريع متن، اين كلمه را پيدا كنيد. پاسخ به اين پرسش در همان محدوده اي است كه كلمه Paris آمده است.

گاهي اوقات لغات كليدي يك سوال عينا در متن وجود ندارند. در اينگونه موارد بدنبال لغات مشابهي بگرديد كه همان مفهوم را ميرسانند. به مثال زير توجه نمائيد:


Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life?


لغات كليدي اين سوال
childhood و psychology ميباشند. در حاليكه بدنبال اين لغات در متن ميگرديد، حواستان به لغات يا عباراتي مانند mentally يا emotional effect كه معني مشابه psychology دارند نيز باشد.

اعداد يا سالها معمولا لغات كليدي خوبي هستند چرا كه پيدا كردن آنها در متن كار ساده اي ميباشد. به مثال زير توجه نمائيد :


Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century?

عدد 20th لغت كليدي مناسبي است و در هنگام مرور سريع متن بدنبال آن بگرديد.

در برخي از موارد، پيدا كردن لغات كليدي در يك پرسش دشوار است. به مثال زير توجه نمائيد:

Which of the following would the author of this passage likely agree with?

همانطور كه ملاحظه ميگردد، اين سوال حاوي هيچگونه لغت كليدي نيست تا بدنبال آن در متن بگرديد. در اينحالت لغات كليدي را در گزينه ها بيابيد و سپس سعي در پيدا كردن آنها در متن نمائيد. معمولا لغات كليدي گزينه ها همگي در يك پاراگراف هستند كه اين كمك خوبي براي كاهش زمان جستجو ميباشد.

پس از اينكه به كمك لغات كليدي و مرور سريع متن، مكان تقريبي پاسخ را يافتيد، بر روي گزينه هاي سوال تمركز نمائيد. گاهي اوقات قسمتي از متن، كلمه به كلمه در گزينه تكرار ميشود. در چنين مواردي بسيار هوشيار باشيد چرا كه اغلب اين گزينه ها يك دام هستند! معمولا گزينه صحيح قسمتي از متن را كه پاسخ سوال ميباشد با كلمات ديگري بيان مينمايد.

استراتژي سوم : حذف گزينه ها
برخي از گزينه ها را بسرعت ميتوان حذف نمود. مثلا فرض نمائيد كه گزينه اي شامل عبارت زير باشد:

"
Andy Warhol lived there."

اگر
Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزينه فوق قطعا جواب درست نيست.

اگر سوالي بصورت زير مطرح شود:

"
the passage indicates all of the following EXCEPT"

در اينصورت براي هرگزينه بايد پاراگرافها را مرور نمائيد. اگر گزينه اي اشاره به پاراگرافي خاص ميكرد، آن گزينه جواب نيست و رد ميشود. اين عمل را تكرار ميكنيد تا فقط يك گزينه باقي بماند.

اگر سوالاتي بصورت زير مطرح شوند:


"
which answer choice does NOT describe ...?"
or
"
all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which?"


ابتدا بدنبال گزينه هائي بگرديد كه يك مفهوم را بيان ميكنند. از آنجا كه فقط يك گزينه صحيح ميباشد، گزينه هاي مشابه قطعا رد ميشوند. توجه داشته باشيد كه در اينگونه پرسشها، شما با متن كارزيادي نداريد و همين امر باعث صرفه جوئي در وقت شما خواهد شد.

استراتژي چهارم : يافتن گزينه هاي متضاد
معمولا يكي از دو گزينه اي كه از لحاظ معني و مفهوم متضاد هم هستند، درست ميباشد. فرض نمائيد كه دو تا از گزينه هاي يك پرسش به صورت زير ميباشند:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.
B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts.


همچنان كه ملاحظه مينمائيد، اين دو گزينه بسيار شبيه هم ميباشند و فقط وجود يك كلمه باعث شده است تا معني آنها با يكديگر متضاد باشد. در صورتيكه چنين مواردي را مشاهده نموديد احتمال اينكه يكي از اين دو گزينه جواب باشد زياد است و براي يافتن جواب صحيح بايد متن را به كمك روش
Scan & Skim مرور نمائيد.

بر خلاف مثال فوق، گاهي اوقات گزينه ها شباهت ظاهري با يكديگر ندارند اما با كمي دقت متوجه خواهيد شد كه متضاد هم ميباشند. مثال زير دو گزينه فوق را بصورتي ديگر بيان مينمايد:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.
B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates.


همچنان كه واضح است، اين دو گزينه باز هم متضاد يكديگر ميباشند.

سخن آخر:

1. قبل از اينكه شروع به خواندن متن نمائيد، سوالهاي مربوط به آن را بخوانيد. اين كار باعث ميشود تا هنگام خواندن متن بدانيد كه به دنبال چه اطلاعاتي بايد بگرديد. توجه نمائيد كه در اين مرحله، خواندن گزينه ها اتلاف وقت است و فقط صورت سوال را بايد بخوانيد.

2. برخي از گزينه ها ممكن است كه بيان يك واقعيت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقيقت جواب صحيح نميباشند. گزينه درست همواره بايد پاسخي باشد به سوال مطرح شده.

3. اگر با كلمه يا عبارتي تكنيكي، فني و يا علمي برخورد كرديد كه معني آنرا نميدانستيد، وقت زيادي را صرف آن نكنيد. هدف شما اين است كه مفهوم كلي متن را بفهميد.

4. اگر با سوالي مواجه شديد كه معني يك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسيده بود، بايد حتما به پاراگرافي كه لغت در آن بكار رفته است رجوع نمائيد. هرگز از معني كه خودتان ميدانيد استفاده نكنيد چرا كه معمولا در اين قبيل سوالات معاني مشهور يك لغت مد نظر نميباشند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر