انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي كلي در پاسخگوئي به سوالات IELTS

1. از نگراني و اضطراب در هنگام امتحان بشدت پرهيز نمائيد. اضطراب فقط از قابليتها و توانائيهاي شما ميكاهد.
2. در هنگام امتحان حتما ساعت به همراه داشته باشيد و حواستان به وقت باشد.
3. در امتحان
IELTS، نمره منفي وجود ندارد لذا هيچ سوالي را بي پاسخ نگذاريد. در سوالهاي تستي و چند گزينه اي، اگر جواب سوالي را نمي دانستيد، همواره گزينه شماره 1 ( يا A ) را انتخاب نمائيد.
4. هيچگاه براي يك سوال، بيش از اندازه وقت صرف نكنيد، چرا كه سوالهاي ساده تر را كه ميتوانيد پاسخ دهيد، از دست خواهيد داد.
5. اگر املاء لغتي را اشتباه بنويسيد، از شما نمره كسر خواهد شد. لذا، املاء كلمات را بايد بدانيد. البته هم املاء
American و هم املاء British مورد قبول است ( مانند color كه املاء American است و Colour كه املاء British است).

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر