انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتListening در IELTS

قسمت Listening در امتحان Academic و General Training، مشابه است.
در مدت 30 دقيقه بايد به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهيد.
آنچه كه در هر بخش ميشنويد، به شرح زير است:


Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context
Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue)
Section 3: A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations

Section 4: A university-style lecture or talk


جزئيات سوالاتي كه در هر بخش مطرح ميگردد به شرح زير است:


Section 1: Questions 1-10
Completing a table
Labeling places on a map
Section 2: Questions 11-20
Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 3: Questions 21-30
Multiple choice - choose the correct letters A-C
Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 4: Questions 31-40
Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer


بطور خلاصه، نوع سوالاتي كه در اين بخش مطرح ميگردند از اين قرار است:


multiple choice
short-answer questions (up to three words)
sentence completion (no more than three words)
notes/chart/table completion
labeling a diagram
classification
matching (e.g. pictures with what you hear)


جهت پاسخگوئي به سوالات اين بخش، استراتژيهاي زير مفيد خواهند بود.

استراتژي اول : ايده هاي اصلي
لغات مهم و ايده هاي اصلي يك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار ميشوند و شما بايد به دقت به آنها گوش دهيد. اين لغات به احتمال قوي، بيانگر ايده اصلي آن گفتگو ميباشند. بعنوان مثال، در مكالمه اي كه در مورد تجارت ميباشد، لغتهاي
commerce و trade
بارها تكرار ميشوند.

استراتژي دوم : عوض شدن تن صدا
در امتحان
IELTS، شما بايد بتوانيد تغيير تن صداي گويندگان را بفهميد و معني آنرا تعبير كنيد. بنابراين، همواره مراقب تغيير تن صداي گويندگان باشيد. اين تغيير تن، ممكن است بيانگر تعجب، هيجان و يا حالتهاي احساسي ديگري باشد. اگر گوينده در حاليكه بطور عادي صحبت ميكند، ناگهان تن صدايش را افزايش دهد، اين تغيير تن راهنمائي بسيار خوبي است براي اينكه بفهميد كه اتفاق مهمي افتاده است. با توجه به تغيير تن صداي گوينده، شما بايد مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنيد. به مثال زير توجه نمائيد:

 


Man: Let’s go to Wal-mart.
Woman: There’s a Wal-mart in this small town?

 


اگر تن صداي گوينده زن نسبت به مرد افزايش يابد، بيانگر تعجب وي است و بدين معناست كه توقع نداشته است كه مكان
Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart)

استراتژي سوم : توجه به جزئيات
به اطلاعات و جزئياتي كه در يك مكالمه داده ميشود به دقت گوش دهيد. معمولا در بخش
Listening، صفتها مورد سوال واقع ميشوند. سعي كنيد صفتهائي را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت ميشود، به خاطر بسپاريد. صفتهائي همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع ميشوند. به مثال زير توجه كنيد:

 


Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie.
Woman: How many do we need?
Man: We’ll need five apples to make the pie.

 


سوالي كه ممكن است در رابطه با اين گفتگو مطرح شود اينستكه چه تعداد سيب مورد نياز ميباشد.

استراتژي چهارم : تعبير و تفسير
همچنان كه به مكالمه گوش ميدهيد، خود را به جاي گوينده قرار دهيد و سپس سعي كنيد تا جمله اي را كه گوينده ميگويد تعبير و تفسير نمائيد. يك نوع از سوالاتي كه در بخش
Listening امتحان IELTS مطرح ميشوند مربوط به همين نكته است. به مثال زير توجه نمائيد:


Woman: I think I’m sick with the flu.
Man: Why don’t you go see the campus doctor?
Sample Question: Why did the man mention the campus doctor?
Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu.


استراتژي پنجم : پيدا كردن معني پنهان
به دنبال معني پنهان يك عبارت+ بگرديد. اگر گوينده در پاسخ به سوالي، عبارتي را بيان نمود كه در نگاه اول بنظر نميرسيد كه ربطي به سوال داشته باشد، بدانيد كه پاسخ اصلي در معناي عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهري عبارت بيان شده. به مثال زير توجه نمائيد:


Man: Are you going to be ready for your presentation
?
Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due.


در نگاه اول بنظر نميرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابي داده است كه ربط كمي به سوال دارد. اما اگر عميقتر به جواب وي نگاه كنيد، متوجه ميشويد كه جواب اصلي در معني عبارت بيان شده نهفته است. از آنجا كه زن براي آماده سازي نيمه اول سخنراني خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقي بايد پنج ساعت ديگر وقت صرف كند تا نيمه دوم را هم آماده نمايد. از طرفي، يكساعت به زمان برگزاري سخنراني وي بيشتر نمانده است، پس او نميتواند سخنراني خود را برگزار نمايد. بنابراين هر چند كه جواب داده شده از طرف وي در نگاه اول ربطي به سوال مرد ندارد، اما با كمي استدلال متوجه ميشويد كه جواب در معناي عبارت بيان شده از طرف وي نهفته است.

استراتژي ششم : كمك به حافظه
در طول امتحان، شما ميتوانيد در دفترچه سوالات يادداشت بنويسيد و اين امر كمك بزرگي ميباشد. اگر مطالبي ميشنويد كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سريعا آنها را يادداشت كنيد تا در قسمت پاسخ به پرسشهاي
Listening، استفاده نمائيد. به مثال زير توجه كنيد:


Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development.
Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering.
Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy.


يادداشت شما ميتواند به صورت زير باشد:


Bob – Bus.
Matt – Chem. E
John – Sp. Th.


وقت خيلي زيادي صرف يادداشت برداري از مكالمه نكنيد، چراكه ممكن است مطالبي را كه در نوار گفته ميشود متوجه نشويد و از دست بدهيد. توجه داشته باشيد كه نوار فقط يكبار پخش ميشود. يادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نميتوانند جايگزين آن بشوند.

استراتژي هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار
قبل از اينكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور نمائيد. اين كار باعث ميشود تا حدودي از موضوع مكالمه با خبر شويد. همچنين برخي از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتيجه هنگام شنيدن مكالمه، لغات برايتان تازگي نخواهند داشت.

استراتژيهاي فوق هنگامي بيشترين كارائي را خواهند داشت كه شما به تعداد كافي لغت انگليسي بلد باشيد. كتاب الكترونيكي
Essential Words for TOEFL & IELTS حاوي لغات ضروري ميباشد كه شما در امتحان IELTS به آنها نياز داريد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر