انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتWriting در IELTS

قسمت
Writing در امتحان IELTS شامل دو بخش است و زمان كل آن 60 دقيقه ميباشد. اگر در نوع Academic امتحان IELTS شركت ميكنيد، در بخش اول (Task 1) بايد در مورد جدول يا نموداري كه به شما داده شده است بنويسيد و در بخش دوم (Task 2) بايد نظر موافق يا مخالف خود را در رابطه با موضوعي بيان نمائيد. اگر در نوع General Training امتحان IELTS شركت ميكنيد، در بخش اول (Task 1) بايد نامه اي به شخصي فرضي بنويسيد و در آن مساله يا مشكلي را شرح دهيد و در بخش دوم (Task 2) بايد نظر موافق يا مخالف خود را در رابطه با موضوعي بيان نمائيد. بهتر است 20 دقيقه از وقت خود را به بخش اول و 40 دقيقه را به بخش دوم اختصاص دهيد. در هر دو نوع امتحان، بخش اول نبايد كمتر از 150 لغت و بخش دوم كمتر از 250 لغت داشته باشند. استفاده از لغاتي كمتر از آنچه كه تعيين شده است سبب كم شدن از نمره كلي شما ميشود.

به نمونه هائي از موضوعات
Writing توجه نمائيد:


Academic Writing Task 1
The graph below shows the different modes of commuter transport used in London in 1960, 1980 and 2000.
Write a report for a university lecturer describing the information shown. You should write at least 150 words.
Academic Writing Task 2
Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic.
It is inevitable that as technology develops so traditional cultures must be lost. Technology and tradition are incompatible - you cannot have both together.
To what extent do you agree or disagree with this statement?
Give reasons for your answer.
You should write at least 250 words.
General Training Writing Task 1
You rent a house through an agency. The heating system has stopped working. You phoned the agency a week ago but it has still not been repaired.
Write a letter to the agency. In your letter
introduce yourself
explain the situation
say what action you would like the agency to take
You should write at least 150 words. You do not need to write your own address. Begin your letter as follows:

Dear.......................,
General Training Writing Task 2
As part of a class assignment you have to write about the following topic.
Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their offices. Some governments have banned smoking in all public places.
This is a good idea but it takes away some of our freedom.
Do you agree or disagree?
Give reasons for your answer.
You should write at least 250 words.

مطالب زير به شما مي آموزد كه چگونه در رابطه با موضوع دوم بنويسيد بگونه اي كه حداكثر امتياز را كسب نمائيد. بهمراه توضيحات ارائه شده، براي موضوع زير بصورت قدم به قدم انشاء نوشته شده است.


Topic:
A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer.


قدم اول : هر آنچه كه به ذهنتان ميرسد را بنويسيد (
brainstorming)
سه تا پنج دقيقه اول را به اين امر اختصاص دهيد كه هر آنچه در رابطه با موضوع انشاء به ذهنتان ميرسد را بر روي كاغذ بنويسيد. به موضوع انشاء از زواياي مختلف نگاه كنيد تا مطالب بيشتري به ذهنتان خطور نمايد. توجه داشته باشيد كه شما بايد از ديد خودتان به قضيه نگاه كنيد نه اينكه ديگران چه نظري ممكن است داشته باشند. براي هر ايده اي كه به ذهنتان ميرسد، دليل و مثال هم پيدا كنيد. بهترين انشاء ها آنهائي هستند كه ايده ها را با دليل و مثال بيان مي كنند. هر آنچه كه خود شخصا تجربه كرده ايد يا در يك جامعه ديده ايد و فكر ميكنيد كه به موضوع ربط دارد را به عنوان دليل و مثال ذكر كنيد. براي موضوع فوق، موارد زير به ذهن ميرسند:


Summary of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because:
1.
No environment then no art, no life.
2.
Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art
3.
Situation of environment is very dangerous
4.
Art has made a lot of progress
5.
Good artists a hundred years ago
6.
Environment on decline


پس از اين مرحله، آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته ايد به ترتيب درجه اهميت مرتب نمائيد. ايده هائي كه برجسته هستند و براي آنها ميتوانيد دلايل و مثالهاي كافي ذكر نمائيد را در اولويت قرار دهيد و آنهائي كه ربطي به موضوع ندارند را حذف كنيد. همچنين ايده هائي كه مشابه هستند را در يكديگر ادغام نمائيد. يكي از مشخصه هاي ايده برجسته و خوب آن است كه به موضوع انشاء ربط داشته باشد و شما بتوانيد در مورد آن حداقل يك پاراگراف بنويسيد. اين ايده بايد توسط دلايل و مثال هائي كه مي آوريد پشتيباني شود. حالت استاندارد اين است كه شما در مورد هر ايده يك پاراگراف بنويسيد. بعنوان مثال، اگر مي خواهيد بدنه انشاء شما از سه پاراگراف تشكيل شود، سه ايده اصلي بايد داشته باشيد. با اجراي اين نكات در مورد مرحله قبل، به نتايج زير ميرسيم:


The organization of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because:
1.
Situation of environment is very dangerous. Art has made a lot of progress but environment on decline
2.
No environment then no art, no life.
3.
Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art. Good artists a hundred years ago


همانطور كه ملاحظه ميگردد، پس از خلاصه سازي، سه ايده اصلي باقي مانده است. پس در قسمت بدنه انشاء، سه پاراگراف خواهيم داشت.

قدم دوم : نوشتن انشاء
پس از اينكه ايده هاي مربوط به يك انشاء را مرتب و دسته بندي نموديد، نوبت به نوشتن انشاء ميرسد. يك انشاء استاندارد از سه قسمت تشكيل شده است:

1. مقدمه يا
Introduction
2. بدنه يا
Body
3. نتيجه گيري يا
Conclusion

در قسمت مقدمه، موضوع انشاء را بايد مجددا بيان نمائيد. از تكرار كلمه به كلمه موضوع انشاء در مقدمه پرهيز نمائيد. شما بايد موضوع انشاء را با كلماتي كه مربوط به خودتان است بيان نمائيد. اين امر نشان ميدهد كه شما چقدر در استفاده از لغات انگليسي مهارت داريد. پس از آن بايد نظر خود را در رابطه با موضوع بگوئيد. سپس بايد بطور خيلي خلاصه دلايلي را كه از نظر شما پشتيباني ميكنند، بيان نمائيد. اين دلايل همان ايده هائي هستند كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسيده و دسته بندي كرده ايد. قسمت مقدمه نبايد از يك پاراگراف بيشتر باشد. بر طبق آنچه كه گفته شد، مقدمه موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:


Introduction
The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it. One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world. Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it.


همانطور كه ملاحظه ميگردد، نويسنده علاوه بر اينكه موضوع انشاء را با كلمات خودش بيان نموده است، نظرش را اعلام كرده و بطور خلاصه دلايل خود را بيان نموده است.

پس از نوشتن مقدمه، نوبت به بدنه (
body) انشاء ميرسد. در قسمت بدنه انشاء بايد حرف و نظر خود را به كرسي بنشانيد. معمولا اين قسمت از سه يا چهار پاراگراف تشكيل ميشود. هر پاراگراف يك موضوع اصلي دارد كه در جمله اول آن بايد بيان شود. اين جمله يكي از همان ايده هائي است كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسيده و در مقدمه هم خلاصه اي از آنرا بيان كرده ايد. پس از اينكه ايده اصلي هر پاراگراف را در جمله اول آن پاراگراف ذكر نموديد، بايد توسط دلايل و مثال هائي كه ذكر ميكنيد، آن ايده را پشتيباني نمائيد و براي خواننده مطلب را باز و روشن كنيد. معمولا هر پاراگراف در قسمت بدنه يك انشاء استاندارد، از چهار يا پنج جمله تشكيل ميشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، بدنه موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:


Body

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline. So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment.

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field.

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case.


همانطور كه ملاحظه ميگردد، سه ايده اصلي داشتيم كه براي هر كدام يك پاراگراف نوشتيم.

پاراگراف آخر يك انشاء به نتيجه گيري (
Conclusion) اختصاص دارد. جمله اول پاراگراف نتيجه گيري، بايد نظر شما در مورد موضوع انشاء باشد. شما نظر خود را قبلا در قسمت مقدمه بيان نموديد ولي اينبار با كلمات ديگر بايد آنرا بيان كنيد. هرگز آنچه را كه در مقدمه گفته ايد بصورت كلمه به كلمه در اين قسمت تكرار نكنيد. شما بايد نشان دهيد كه توانائي استفاده از لغات مختلف را داريد. جملات بعدي خلاصه اي از ايده هائي هستند كه در پاراگرافهاي قسمت بدنه انشاء به آنها پرداخته ايد و در حقيقت جملات اول پاراگرافهاي بدنه انشاء هستند. در اين قسمت هم بايد سعي كنيد جملات اول پاراگرافهاي بدنه انشاء را با كلمات ديگري بيان كنيد و از تكرار كلمه به كلمه آنها جدا خوداري نمائيد. هر گز در قسمت نتيجه گيري ايده جديدي مطرح نكنيد چون جايش اينجا نيست. يك نتيجه گيري استاندارد، از چهار يا پنج جمله تشكيل ميشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، نتيجه گيري موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:


Conclusion

All in all, paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art.

 


بطور خلاصه، يك انشاء استاندارد از يك پاراگراف مقدمه، سه يا چهار پاراگراف بدنه و يك پاراگراف نتيجه گيري تشكيل ميشود.

قدم سوم : بازخواني انشاء
سه تا پنج دقيقه آخر را به بازخواني انشاء اختصاص دهيد. در اين قسمت ايرادهاي املائي، نشانه گذاري و گرامري را بر طرف نمائيد. اگر جمله اي خيلي كوتاه است آنرا اصلاح كنيد و اگر جمله اي خيلي بلند است آنرا به دو جمله تقسيم نمائيد. اگر مطالب اضافه اي در بالا يا پائين صفحه انشاء نوشته ايد (مانند ايده هائي كه در قسمت قدم اول به ذهنتان رسيده است)، آنها را پاك كنيد.

سخن آخر
1. قبل از اينكه شروع به نوشتن نمائيد، مطمئن شويد كه موضوع انشاء را بدرستي متوجه شده ايد. اين امكان هست كه شما انشائي بنويسيد كه هيچ ربطي به موضوع نداشته باشد.
2. سعي كنيد از لغاتي استفاده نمائيد كه از معني درست آنها اطلاع داريد. از لغات مشكلي كه در مورد معني آنها ترديد داريد پرهيز كنيد. هدف مهم در يك انشاء اين است كه شما نظر خود را در رابطه با موضوع انشاء، بطور كاملا واضح و قابل فهم براي خواننده بيان نمائيد. هدف اين نيست كه با استفاده از لغات مشكل او را تحت تاثير قرار دهيد.
3. سعي كنيد كه طول پاراگرافهاي انشاء شما، يكسان باشد. معمولا در يك انشاء استاندارد، هر پاراگراف بين 4 تا 5 جمله دارد.
4. فصاحت و شيوائي متن را در انشاء خود رعايت نماييد. براي تحقق يافتن اين امر، پاراگرافها بايد به هم ربط داشته باشند و متني روان و يكدست به خواننده ارائه كنند. براي مرتبط نمودن پاراگرافها به يكديگر از كلماتي نظير

on the other hand, however, in addition, also, secondly, firstly و ... استفاده نمائيد.

5. از تكرار كردن يك مطلب با جملات مختلف پرهيز نمائيد.

6. تا آنجا كه ميتوانيد انشاء خود را خوانا و تميز بنويسيد. بهتر است بين پاراگرافها يك خط خالي باشد.

7. هرگز وقت خود را صرف شمردن لغات بكار رفته در انشائي كه نوشته ايد نكنيد. شما با تمرين انشاء نويسي در قبل از امتحان، بايد بدانيد كه يك انشاء 150 لغتي يا 250 لغتي، چند خط ميشود.

در زير، موضوع انشاء بهمراه انشاء نوشته شده، بطور كامل درج شده است. 376 لغت در اين انشاء بكار رفته است.


Topic:
A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer.

The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it. One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world. Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it.

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline. So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment.

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field.

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case.

All in all, paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art.


مطالب بيان شده در اين صفحه، خلاصه اي از فن انشاء نويسي بود. جهت كسب اطلاعات بيشتر به كتاب الكترونيكي
l600 Essays for TOEFL مراجعه نمائيد. در اين كتاب، علاوه بر ذكر مثالهاي عملي جهت تفهيم بهتر فن انشاء نويسي، 185 عنوان انشاء بهمراه 600 انشاء استاندارد وجود دارد. اين كتاب مرجع كاملي است براي كسانيكه مي خواهند در قسمت Task 2 امتحان Writing مهارتهاي لازم را ضمن تمرين كردن، كسب نمايند.


نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر